Абдулҳамид Чўлпон. «Кўмак» ишлари (1924)

Сўнг вақтда шаҳар ва уезд ижроқўм қошида тузилган талабаларга «кўмак» ҳайъати муваффақият билан ишга бошлади. Ҳайъат ўзи яқиндагина (29 декабрь 23-йилда) ишга киришган бўлса ҳам, 16 – 18 кун орасида бирмунча ёрдам тўплаб, талабаларимизга яхшигина ёрдам беришга муваффақ бўлди. Шаҳарда давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Четдаги талабаларимизга ёрдам (1923)

Тошкентда бир неча йил муқаддам муаллимлик қилған эслик ёшларимиздан Абдуваҳоб Муродийнинг Германиянинг олий зироат мактабида ўқиб турғанлиғи тўғрисида газетамизда вақти билан маълумот берган эдик. Яқинда мазкур Абдуваҳоб ўртоқдан «Кўмак» уюшмасига бир хат келган. Ваҳоб ўртоқ ул хатида олий зироат мактабини давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Гуллайсан, маориф! (1923)

«56 йил чорлар вақтида, олти йил инқилоб ичида ерлик халққа маориф бериш масаласини ўй ўйлаш билангина ўтказдик. Энди амалга, ишга киришиш керак»! (Ўртоқ Султон Сакизбой ўғли). Бу – жуда тўғри бир фикр. Буни ўртоқ Сакизбой ўғлидан бош­қа яна кўб кишилардан давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Вақф ишлари (1923)

Андижон шаҳар ва уезд вақф* шуъбаси ўзининг чин ишлик даврини май ойининг ўрталарида бошлаған эди. Шундан бери ҳам бутун қилған ишлари шаҳардаги вақф мулкларини рўйхат қилиш, уезднинг 6 маҳкумига махсус вакиллар қўюб, шулар орқали уезд вақфларининг рўйхатини ола бошлаш ва давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Мусулмонлашдириш (1923)

Сарлавҳа қалтис кетди. Хийла қалтис кетди. Буни ўрусчалаштирсак, мусульманизация бўладирким, эски тўра, бурунғи чиновниклардан чиққан мустамлакачи – колонизаторларнинг кайфлари учади. – Ҳа, мусулмонлашдириш? Бу нима деган гап? Бунга йўл бериб бўлурму? Ҳай, сергак бўл! Йўлни тўс! – Қоч, ўғлон, қоч, давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Миллат масаласи (1923)

Тошкентда қозоқ-қирғиз шевасида чиқатурған «Оқ жўл» рафиқимиз «Туркистондаги миллатлар орасини яқинлаштириш керак» деган сарлавҳа билан бир бош мақола ёзадир. Бу – миллатлар масаласининг қайтадан қўзғатилиши, шў­ролар ҳокимиятининг эски ва зўр асосларидан энг каттасига яна бир мартаба қайтмоқ демакдир, бу қайтиш давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. «Кўмак»га кўмак (1923)

Турли мамлакатларнинг олий ва ўрта мактаб­ларига Туркис­тон ерлик халқ болаларини тўлғазмоқ мақсади билан қурулған «Кўмак» уюшмасининг бош идораси сўнг вақтда буткул сўниб кетди. Марказда аҳвол шу кўчада экан, маҳаллаларда «Кўмак» уюшмаларининг яхши ишлар бош­лағанлиқлари онглашиладир. Агар Самарқандда чиқатурған «Зарафшон» рафиқимизнинг давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Муттаҳид фронтимизнинг биринчи вазифалари (1923)

Ниҳоят, Тошкент ёшлари Туркистоннинг марказида ишлаб юрган масъул маориф ходимлари маориф ва мадания­тимиз устига келаёткан зўр таҳликани англадилар. Газетамизнинг Янги йил сонида босилған «Ерлик халқ мао­рифида муттаҳид фронт»* сарлавҳалик хитоблари билан жаҳолат ва таассуб отлиқ «қора бало»га қарши бирлашиб қўзғолдилар. давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Жойлардағи маблағлар (1922)

Сўнгғи бир-икки йил орасида ҳукуматимизнинг юргузиб келган сиёсати ҳаммамизга маълум. Шу бир-икки йил ичида энг кўб аҳамият берилган нарса хўжалик ва молия ишлари бўлди. Янги иқтисод сиёсати номи билан юргузилган ва мамлакатни бузғунликдан қутултириш мақсадига тақалған бу сиё­сат жуда зўр давоми…

Абдулҳамид Чўлпон. Руҳимиз ўлмасун (1922)

Сўнгғи вақтларда матбуотимиз маориф масалаларидан кўп­ги­на баҳс қилмоққа бошлади. Таъминот тўғрисидан кў­пин­ча халқ­нинг ўз бўйниға юклатилган мактаб ва ўқуш иш­лари кўп куч ва ғайрат сарф қилмоқ билангина истакка му­вофиқ юруб борса мумкиндир. Йўқ эса, аввалдан келган қўрамаслик ва эъти­борсизли­ғимизнинг давом давоми…


Мақолалар мундарижаси