Hamza Hakimzoda Niyoziy. Mahalliy sarmoyani kuchaytirish choralari (1925)

Qaysiki mahalliy hukumat kishilari mahalliy sarmoyani kuchaytirish chorasini istasalar, Qo‘qon ijroqo‘mining shul xususda qilg‘on qarorlaridan ibrat olsin. Masalan: 1. Boqimanda solig‘larni yig‘ishtirish haftasi e’lon qilib, butun mas’ul ishchilarni boqimanda solig‘larni undirish to‘g‘risida tashviqot kampaniyasi o‘tkazish uchun volostlarg‘a chiqarib, ul chiqqan davomi…

Hamza Hakimzoda Niyoziy. Oktyabr inqilobi va madaniy-maorif (1922)

Men o‘zim, birinchi yoqdan, yo‘qsulliqning qiyinchiliqlari, ikkinchi yoqdan, sizning yo‘qsullar bolalarin eski hukumat qisinti ostinda, inqilobiy ruh tarbiyat etuv orqasinda o‘rta maktablar tarbiyatin ko‘ra olmag‘onimg‘a ko‘ra idrok va aqlimda kamchilik ko‘p qolgon bo‘lmasa, bu Oktyabr [tufayli]dur. Inqilobg‘acha yo‘qsul mehnatkashlar huquqin davomi…


Maqolalar mundarijasi