Саъдулло Қуронов. Эгиз санъатлар

Қуронов, Саъдулло. Эгиз санъатлар [Матн] / С.Қуронов. – Тошкент: Akademnashr, 2018. – 144 б.

Мазкур монографияга Саъдулло Қуроновнинг «Замонавий ўзбек адабиётида синтез муаммоси (шеърият ва рангтасвир санъатлари мисолида)» мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси асос қилиб олинди. Китоб филология соҳасида таълим олаётган талабалар, тадқиқотчилар, адабиётшунослар, адабиётга бефарқ бўлмаган кенг ўқувчилар оммасига мўлжалланган.

МУНДАРИЖА

КИРИШ

I БОБ. БАДИИЙ СИНТЕЗ НАЗАРИЙ МУАММО СИФАТИДА

1.1. Санъат турлариаро алоқа ва бадиий тафаккур тараққиёти
1.2. Лисоний визуал образнинг поэтик имкониятлари

II БОБ. ЯНГИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ПОЭТИК ОБРАЗНИНГ ВИЗУАЛЛАШУВИ

2.1. Лирик мушоҳада объектининг воқеликка кўчиши визуаллашувнинг бош омили сифатида
2.2. 60 – 80-йиллар шеъриятида визуал образлар: ўткирлашган эстетик нигоҳ ва ижодий тажрибалар

III БОБ. ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА МОДЕРН ИФОДА ВОСИТАЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА БУНДА БАДИИЙ СИНТЕЗНИНГ ЎРНИ

3.1. Ўзбек шеъриятида модерн ифода воситаларининг қўлланилиши ва бунда бадиий синтезнинг ўрни
3.2. Ўзбек модерн шеъриятида шакл: график шеърлар, визуал образларнинг бадиий кўлами

Хулоса
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати