Sa’dullo Quronov. Egiz san’atlar

Quronov, Sa’dullo. Egiz san’atlar [Matn] / S.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 144 b.

Mazkur monografiyaga Sa’dullo Quronovning «Zamonaviy o‘zbek adabiyotida sintez muammosi (she’riyat va rangtasvir san’atlari misolida)» mavzusidagi filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi asos qilib olindi. Kitob filologiya sohasida ta’lim olayotgan talabalar, tadqiqotchilar, adabiyotshunoslar, adabiyotga befarq bo‘lmagan keng o‘quvchilar ommasiga mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

KIRISh

I BOB. BADIIY SINTEZ NAZARIY MUAMMO SIFATIDA

1.1. San’at turlariaro aloqa va badiiy tafakkur taraqqiyoti
1.2. Lisoniy vizual obrazning poetik imkoniyatlari

II BOB. YaNGI O‘ZBEK ShE’RIYaTIDA POETIK OBRAZNING VIZUALLAShUVI

2.1. Lirik mushohada ob’ektining voqelikka ko‘chishi vizuallashuvning bosh omili sifatida
2.2. 60 – 80-yillar she’riyatida vizual obrazlar: o‘tkirlashgan estetik nigoh va ijodiy tajribalar

III BOB. O‘ZBEK ShE’RIYaTIDA MODERN IFODA VOSITALARINING QO‘LLANILIShI VA BUNDA BADIIY SINTEZNING O‘RNI

3.1. O‘zbek she’riyatida modern ifoda vositalarining qo‘llanilishi va bunda badiiy sintezning o‘rni
3.2. O‘zbek modern she’riyatida shakl: grafik she’rlar, vizual obrazlarning badiiy ko‘lami

Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati