Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 7-жилд. Эсдаликлар. 4-қисм

Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 7-жилд. Эсдаликлар. 4-қисм. (Тожикчадан А. Ҳакимов таржимаси. Ред. А. Рустамов) — Тошкент, «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1966.

МУНДАРИЖА

Ҳожи Зоҳид мадрасаси
Мадрасанинг эгаси
Ҳожи Зоҳид мадрасасидаги турмуш ва машғулотим
Мирзо Абдувоҳиднинг совун ҳолва пишириши
Мирзо Абдувоҳиднинг водопровод қуриши
Менинг водскачка ясаганим
Қори Нурулло
Қори Нуруллонинг чамадони
Фолбин шаҳзода
Ҳожи Зоҳид мадрасасидаги аҳволим ва илмий-адабий машғулотим
Арбоб лабиҳовузидаги мадрасача ва унинг одамлари
Самарқандлик Ҳожи Абдулазиз билан биринчи учрашувим
«Ғийбатхона»
«Русия фуқароси»
Махдум ҳожининг «ўғрилиги»
«Файзи авлиёнинг невараси»
Муллаларнинг аравакаш билан қилган уриши
Аравакашнинг тошбўрон этилишини кутиш
Аравакаш иши тўғрисида «Жабройил» хабари
«Маҳкама»нинг қарори ва аравакашнинг тошбўрон қилиниши
Аравакашнинг тошбўрон қилинишидан мулла Омон таассуроти
Аравакаш воқеасидан сўнг мулла Омоннинг турмуши ва аҳволи
«Қора кигиз кийганлар» воқеаси ва мулла Омон ишининг оқибати
Ғиждувонлик Рустам Ашкий
Аҳмад Дониш вафотининг хабари
Аҳмад Донишнинг йирик асари «Наводирул вақое» билан биринчи танишувим
Менинг Кўкалтош мадрасасига кўчишим
Махдум ҳожининг Бухоро аълами билан уришгани
Махдум ҳожининг театрбозлиги
Бухорода рамазон ойи ва тунги бозор
Бухоро рамазонида жойнамоз ёзиш учун бўлган уриш
Наврўз байрами ва ширбадан сайили
Махдум Гав ишининг оқибати
Рустамчанинг фожиали ўлдирилиши, Махдум Гав ва Пиракнинг вафоти
Бухоро амирлигида ришта касаллиги ва муаллифнинг бу дарди бедавога йўлиққанлиги
Риштанинг пайдо бўлиш сабаби ва амир ҳукуматининг кўрган «чораси»
Амир Бухороси доктор ва табибларининг савияси ва мулла Ҳомид Савтийнинг вафоти
«Кўйлак ичидаги турмуш»
Амир Абдулаҳад тузоғига тушишим ва ундан тезликда халос бўлишим
Мадраса талабаларининг даҳяк олиши
Эшак бўри ва «тулкилар»
Сохта махдумларнинг саёҳати