Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 6-жилд: Тарихий асарлардан парчалар

Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 6-жилд: Тарихий асарлардан парчалар. Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.

Огаҳий «Асарлар»ининг олтинчи жилдига унинг «Жомеал-воқеоти султоний» ва «Гулшани давлат» тарихий асарларидан парчалар киритилди. Уларда Хоразм хонлигида XIX аср ўрталарида бўлиб ўтган баъзи тарихий ва ижтимоий воқеалар ўз аксини топган.

Нашрга тайёрловчи: Ғулом Каримов
Масъул муҳаррир: Субутой Долимов