Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 5-жилд: Тарихий асарлардан парчалар

Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 5-жилд: Тарихий асарлардан парчалар. Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1978.

Огаҳий «Асарлар»ининг бешинчи жилдига шоирнинг «Риёзуд-давла» ва «Зубдатут-таворих» тарихий асарларидан парчалар киритилди.

Нашрга тайёрловчи: Субутой Долимов
Масъул муҳаррир: Ғулом Каримов