Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони

Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони («Тазкират уш-шуаро»дан) Форс-тожик тилидан Бўрибой Аҳмедов таржимаси; Шеърларни Сулаймон Раҳмон таржима қилган. — Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981.

Давлатшоҳ Самарқандийнинг мазкур асари X—XV асрларда яшаб ижод этган форсигўй ҳамда айрим туркигўй шоирлар фаолиятидан маълумот беради. Бу шоирларнинг аксарияти (Абу Абдулло Рудакий каби) замонасининг малик уш-шуароси (шоирлар подшоси) бўлганидек, улар орасида (шеърларини далада, кетмон дастасига ёзиб юрадиган Муҳаммад Ҳисомиддин каби) меҳнаткаш халқ ичидан отилиб чиққанлари ҳам бор. Таржимон, тарих фанлари доктори Бўрибой Аҳмедов бу китобдан танлаб, Хуросон ва Мовароуннаҳрда яшаган эллик етти шоир фаолиятини келтиради. «Тазкират- уш-шуаро» — сарбадорлар тарихи бўйича ҳам қимматли манба ҳисобланади.

МУНДАРИЖА

Давлатшоҳ ва унинг асари ҳақида сўз (Б. Аҳмедов).

МУҚАДДИМА
Муаллиф аҳволининг баёни ва китобнинг ёзилиш сабаблари
Бу китоб расму ойинининг баёни, табақалар ва (китоб) бобларининг таъйини

БИРИНЧИ ТАБАҚА
Ажам шоирлари тазкираси
Абу Абдулло Рўдакий
Фарруҳий
Амир Муиззий
Низомий Арузий Самарқандий
Ҳаким Носир Хусрав
Амъақ Бухорий
Қатрон ибн Мансур Термизий
Фархорий

ИККИНЧИ ТАБАҚА
Азрақий
Авҳадиддин Анварий
Рашидиддин Ватвот
Адиб Собир Термизий
Ҳаким Сўзаний Самарқандий
Фалакий Ширвоний
Ҳаким Руҳоний Самарқандий
Жавҳарий Заргар
Асириддин Ахсикатий
Сайфиддин Исфарангий

УЧИНЧИ ТАБАҚА
Шоҳфур ибн Муҳаммад Нишопурий
Жамолиддин Муҳаммад ибн Абдураззоқ Исфаҳоний
Рукниддин Қубоий

ТЎРТИНЧИ ТАБАҚА
Шайх Изиддин Пур Ҳасан Исфароиний
Фахриддин Банокатий
Ҳаким Низорий Кўҳистоний
Жалолиддин ибн Жаъфар Фарраҳоний
Амир Хусрав Деҳлавий
Хожа Ҳасан Деҳлавий
Хожуйи Кирмоний

БЕШИНЧИ ТАБАҚА
Салмон Соважий
Носир Бухорий
Амир Яминиддин Фарюмадий
Амир Маҳмуд ибн Ямин
Убайд Зоконий
Жалол Табиб Шерозий
Камол Хўжандий
Хожа Абдулмалик Самарқандий

ОЛТИНЧИ ТАБАҚА
Муиниддин Жувайний
Шоҳ Қосим Анвар
Бисотий Самарқандий
Хожа Исматулло Бухорий
Бурундуқ Бухорий
Шайх Озарий
Симий Нишопурий
Яҳё Себак Нишопурий
Мавлоно Бадахший
Хаёлий Бухорий
Бобо Савдойи Абивардий

ЕТТИНЧИ ТАБАҚА
Муҳаммад ибн Ҳисомиддин Кўҳистоний
Жунуний Андхудий
Хожа Фахриддин Авҳадий
Аминиддин Нузулободий
Соҳиб Балхий
Шарафиддин Ризо Сабзаворий
Тоҳир Бухорий
Хожа Маҳмуд Бараҳна

ХОТИМА
Нуриддин Абдураҳмон Жомий
Низомиддин Алишер Навоий
Шайх Аҳмад Суҳайлий
Қисқача тарихий изоҳлар
Айрим классик сўзлар луғати