Садриддин Айний. Эсдаликлар

Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 5-жилд. Эсдаликлар. 1—2-қисм. (Ред. Р. Комилов) — Тошкент, «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1965.

Эсдаликларнинг тахминий мундарижаси қуйидагича бўлади:
Қишлоқда, шаҳарда мадраса ҳаёти, унинг дарс программаси, ўқиш тартиби, умуман шаҳар халқининг аҳволи, турли табақаларнинг бир-бирларига муносабатлари (ўзим кўрган, билган ва сезган даражада), ўтмишдаги адабий ҳаёт, фикримда пайдо бўлган ўзгаришлар, амир ҳукуматига ва расмий уламоларга қарши ҳаракатлар, 1905 йил ва февраль инқилобларининг Бухорога таъсири, бу орада ўзимнинг бошимдан ўтган воқеалар, Бухородан Самарқандга кўчишим, Самарқандда февраль ва Октябрь инқилоблари орасида рўй берган воқеалар (ўзим кўриб билганимча).
Муаллиф

МУНДАРИЖА

Сўзбоши ўрнида

ҚИШЛОҚДА
Кириш
Тўй
Отамнинг отаси
Маҳаллаи Боло қишлоғи
Қизилқумнинг кўчиши
Кўчувчи қум билан кураш
Соктаре қишлоғи
Соктаре қишлоғидаги ҳовлимиз
Доно малай ва фирибгар бой
Ҳар бир ишнинг вақти ва жойи бор
«Дев, ажина ва аждарҳо»
Хайбар
Отамнинг амакиси — Абдуллахўжа
Уста амаки
Лутфулла-Гўппон
Шофиркомда янги рўд (анҳор)
Янги рўд қазилгандан кейин Шофиркондаги аҳвол ва қози Абдулвоҳиднинг оқибати
Мактабхонлик вақтларимда
Ҳабиба
Ўч олиш
Мактабдан кейин
Хат машқ қилиш
«Парвардигорхўжа»
Отам билан онам
Бухоро шаҳри ва мадраса ҳақида дастлабки эсдаликларим
Мираконий хўжаларнинг тўйга бориши
Деҳқончилик
Вабо вақтида ота-онамнинг ўлими
Тўпланган ҳосил ва унинг сарфи
Оила бошлиғи
Ака-укаларим
Ота-онасиз биринчи ёзда машғулотим
Қишлоғимизнинг ўша йиллардаги аҳволи
Бухорога бориб ўқишимнинг муқаррар бўлиши
Бухоро сафарига тайёрланиш ва бориш

ШАҲАРДА
Кириш
Бухоро мадрасаларининг бинолари
Бухоро мадрасалари ҳужраларининг хусусий мулкка айланиш тарихи
Бухоро мадрасаларида талабаларнинг жойланиши ва мударрислар билан муносабатлари
Бухоро мадрасаларининг дарс программаси ва ўқув китоблари
Бухоро мадрасаларида таҳсил йили ва дарс кунлари
Ўн саккиз-ўн тўққиз йиллик таҳсилнинг ҳосили
Бухоро мадрасаларидаги талабаларнинг устозлари билан моддий муносабатлари
Мир Араб мадрасасида
Мир Араб мадрасасида ўқиган дарсларим
Мир Араб мадрасасида адабиёт билан шуғулланиш
Мир Араб мадрасасининг аҳолиси
Махдуми Гав ва Пирак
Рус тилини биринчи марта эшитишим
Мулла Туроб ва мулла Қамар
Ажойиб одам
Аҳмад Махдумнинг ҳовлисида
Қишлоқ сайли
Мажид Каҳкашоний
Мир Араб мадрасасида иккинчи йил
Бухоро регистонида
«Дарихона» маросими
Амирнинг сарбозлари (мунтазам аскарлари)
Етмиш беш таёқ
Сарбозлар машқи
Регистонда тайёр овқат сотувчилар
Одам кушхонаси
Ғўзажаллоб Ҳожи Зокирбой ва етмиш яшар кампир
Регистонда иккинчи марта
«Дарихона»чиларнинг аркдаги ишлари
Одам ўлдириш
«Жаноби олийнинг бойваччалари»
Бир бечоранинг ўрнида бошқа бир бечора
Мулла Бозор ва мулла Туробнинг ўлдирилиш сабаблари
Мир Араб мадрасасида туришимнинг кейинги кунларида
Хожа Убоннинг «кавушларни тўғрилаб қўйиши»
Бахтсиз қиз
Бахтсиз қизнинг бошидан ўтган қора кунлар
Бахтсиз қиз бахт излаш йўлида
Бахтсиз қизни бахтли қилиш йўлида
Бахтсиз қизнинг фожиали оқибати


Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 6-жилд. Эсдаликлар. 3-қисм. (Тожикчадан Т. Жалолов таржимаси. Ред. А. Рустамов) — Тошкент, «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1965.

МУНДАРИЖА

Латифжон махдумнинг ҳовлиси
Латифжон махдум ва унинг суҳбатдошлари
Аҳмад махдумнинг кундалик ҳаёти
«Ифлос сув ўрага тушади»
Аҳмад махдумнинг ҳар йилги қиладиган саёҳатлари
Аҳмад махдумнинг ҳажвий шеърлари
Латифжон махдумнинг шахсий хислатлари
Латифжон махдумнинг ҳовлисида менинг аҳволим
Олимжон мадрасасида
Судхўр ҳиндилар
Олимжон мадрасасида менинг илмий ва адабий машғулотим
Муътасим Шариф махдум ва «ўғри» Шукурбек
Тўққиз яшар қизнинг никоҳи
Вабо
Менинг вабога йўлиқишим
Байтал махдумлар
Бойларнинг страхованиеси
«Маҳдийи охирзамон»
Бадалбек мадрасасида
Бадалбек мадрасисида менинг илмий ва адабий машғулотим
Бухоро базмлари
Бухоро олифталари
Муҳаммадий махдум билан Барно тайёр уриши
Чилангар шайх ва унинг корхонаси
Ёнғин
Шоирнинг уйланиши
Ўғрилик
Дала саёҳати
Аловиддин Говжигар
Мардикорлик
Кавушдўзлик устахонаси
Пойафзалдўзлар оқсоқоли
Амир Бухоросида ҳунармандларнинг жамиятлари
Тахаллус танлаш
Киракаш эшак ва касаллик
Шинни пиширадиган дош қозон
Ҳайрат билан танишувим
Ҳайратнинг таржимаи ҳоли
Ҳайратнинг адабий мероси
«Одам қиёфасидаги микроблар»
Донишманд кўр
«Нажибуттарафайн»
Икки димоғдорнинг дўстлиги


Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 7-жилд. Эсдаликлар. 4-қисм. (Тожикчадан А. Ҳакимов таржимаси. Ред. А. Рустамов) — Тошкент, «Тошкент» бадиий адабиёт нашриёти, 1966.

МУНДАРИЖА

Ҳожи Зоҳид мадрасаси
Мадрасанинг эгаси
Ҳожи Зоҳид мадрасасидаги турмуш ва машғулотим
Мирзо Абдувоҳиднинг совун ҳолва пишириши
Мирзо Абдувоҳиднинг водопровод қуриши
Менинг водскачка ясаганим
Қори Нурулло
Қори Нуруллонинг чамадони
Фолбин шаҳзода
Ҳожи Зоҳид мадрасасидаги аҳволим ва илмий-адабий машғулотим
Арбоб лабиҳовузидаги мадрасача ва унинг одамлари
Самарқандлик Ҳожи Абдулазиз билан биринчи учрашувим
«Ғийбатхона»
«Русия фуқароси»
Махдум ҳожининг «ўғрилиги»
«Файзи авлиёнинг невараси»
Муллаларнинг аравакаш билан қилган уриши
Аравакашнинг тошбўрон этилишини кутиш
Аравакаш иши тўғрисида «Жабройил» хабари
«Маҳкама»нинг қарори ва аравакашнинг тошбўрон қилиниши
Аравакашнинг тошбўрон қилинишидан мулла Омон таассуроти
Аравакаш воқеасидан сўнг мулла Омоннинг турмуши ва аҳволи
«Қора кигиз кийганлар» воқеаси ва мулла Омон ишининг оқибати
Ғиждувонлик Рустам Ашкий
Аҳмад Дониш вафотининг хабари
Аҳмад Донишнинг йирик асари «Наводирул вақое» билан биринчи танишувим
Менинг Кўкалтош мадрасасига кўчишим
Махдум ҳожининг Бухоро аълами билан уришгани
Махдум ҳожининг театрбозлиги
Бухорода рамазон ойи ва тунги бозор
Бухоро рамазонида жойнамоз ёзиш учун бўлган уриш
Наврўз байрами ва ширбадан сайили
Махдум Гав ишининг оқибати
Рустамчанинг фожиали ўлдирилиши, Махдум Гав ва Пиракнинг вафоти
Бухоро амирлигида ришта касаллиги ва муаллифнинг бу дарди бедавога йўлиққанлиги
Риштанинг пайдо бўлиш сабаби ва амир ҳукуматининг кўрган «чораси»
Амир Бухороси доктор ва табибларининг савияси ва мулла Ҳомид Савтийнинг вафоти
«Кўйлак ичидаги турмуш»
Амир Абдулаҳад тузоғига тушишим ва ундан тезликда халос бўлишим
Мадраса талабаларининг даҳяк олиши
Эшак бўри ва «тулкилар»
Сохта махдумларнинг саёҳати