Ҳамидулла Ҳасанов. Ўртаосиёлик географ ва сайёҳлар

Ҳамидулла Ҳасанов. Ўртаосиёлик географ ва сайёҳлар. — Тошкент, «Ўзбекистон» нашриёти, 1964

МУНДАРИЖА

Муқаддима
Муҳаммад Хоразмий
Абул Аббос Фарғоний
Жайхоний
Абу Зайд Балхий
Наршахий
«Ҳудуд ул-олам»
Абу Абдулла Хоразмий
Абу Райҳон Беруний
Носир Хисрав
Маҳмуд Кошғарий
Харақий ва Замахшарий
Самъоний
Чағминий
Бухоролик Авфий
Фаҳриддин Банокатий
XV аср географияси
Ғиёсиддин наққош
Абдураззоқ Самарқандий
Улуғбек географияси
Заҳириддин Бобир ва Ҳайдар мирза
Ҳофизи Таниш Бухорий
Маҳмуд Ғиждувоний
Ўтамиш ҳожи
Султон Балхий
Маҳмуд бин Вали
Сайид Муҳаммад Тоҳир ибн Абулқосим
Махтумқули — туркман булбули
XVIII—XIX аср Хоразм тарихчи-географлари
Фарғоналик сайёҳ
Шайх Сулаймон Бухорий
Ҳожи Юсуф Ҳайъатий
Фурқат саёҳати
Хулоса
Қисқартмалар
Изоҳлар