Boodoblik, xushmuomalalik, dag‘allik haqida

Insonparvar kishining yurish-turishidan ko‘rinib turuvchi axloqiy odob mavjudki, bunday odob tajang odamda bo‘lmaydi. D. DIDRO Biz o‘zimizda boodoblik tuyg‘usini rivojlantirmog‘imiz kerak, aks holda, kishilar hurmatini qozonib olgach, uni tezda boy berib qo‘yishimiz ham mumkin. Bu saboq kishiga nihoyatda qimmatga tushadi davomi…

Suhbatlashish mahorati xususida

Birdan-bir haqiqiy ne’mat odamlarning bir-biri bilan muloqotidir. A. SENT-EKZYuPERI Gapirisha bilish talantdir. STENDAL Suhbat — bahamjihat quriladigan bino. A. MORUA Bir soatlik suhbat ellikta maktubdan afzal. M. SEVINE Bahslashish ko‘plarning qo‘lidan keladi, oddiygina suhbatlashishni esa kamdankam kishi uddalaydi. A. OLKOTT davomi…

Qadr-qimmat to‘g‘risida

Avvalo o‘zingni hurmat qila bil! PIFAGOR Boshqalar huzurida ham, pinhona tarzda ham isnod keltiradigan ish qilma. O‘zingga nisbatan hurmat birinchi darajali qonuning bo‘lmog‘i kerak. PIFAGOR Inson o‘zini hurmat qilishi lozim. M. GORKIY O‘z qadr-qimmatini bilmasdan turib, ma’naviy boylikka yetishishni tasavvur davomi…

Xulq-atvor to‘g‘risida

Madaniyat to‘g‘risidagi tushuncha nihoyatda keng — u yuz yuvishdan tortib, inson tafakkurining eng yuksak cho‘qqilarigacha boradi. M.I. KALININ Inson o‘z ishlarining in’ikosidir. F. ShILLER Inson o‘zining qator xulq-atvoridan boshqa narsa emas. G. GEGEL Inson — xulq-atvor jarayonidir. A. GRAMShI Aqli davomi…

Xulq madaniyati haqida

Barcha fazilatlar singari o‘zni tuta bilish ham mashq orqali rivojlanadi. Kimki katta yoshga yetganda o‘z ehtiroslarini boshqarishni xohlar ekan, bunga u yoshligidan o‘rganmog‘i lozim. G. SPENSER Qiziqqon odam har doim ham badfe’l bo‘lavermaydi. Biroq odam qanchalik shiddatli va toz bo‘lsa, davomi…

O‘zni tuta bilish to‘g‘risida

Hamma g‘alabalar o‘z ustingdan qozonilgan g‘alabadan boshlanadi. L. M. LEONOV Haqiqiy buyuklik o‘zni tuta bilishdan iborat. F. LAFONTEN O‘zni tuta bilish hayotdagi eng oliy ne’matlarning biridir. J. PRENTIS O‘zingizni tuta bilar ekansiz, hukmingiz ham buyuk bo‘ladi. SENEKA Faqat dushmanlarni yenggan davomi…

Xarakter sinovi

Taqdirning bevafoligi mard odam yo‘lidagi sinov toshidir. T. FULLER Baxtsizlik xarakterni obdan sinovdan o‘tkazadi. O. BALZAK Musibat inson hayotining qayrog‘idir. L. N. TOLSTOY Baxtsizlik maktabi eng yaxshi maktabdir. V. G. BELINSKIY Musibat kishilar va xalqlar xarakteridagi kuchlarni hamma narsadan ham davomi…

Iroda va sabot-matonat haqida

Har qaysimiz o‘z shaxsimizning qadr-qimmatini o‘zimiz zarb qilamiz, inson o‘z irodasiga qarab buyuk yoki jo‘n bo‘ladi. S. SMAYLS Faqat halol va beg‘araz faoliyatdagina insoniy fazilatlar uchun shart-sharoit mujassam, faqat iroda kuchidagina tanlagan sohamizdagi muvaffaqiyatlarimizga shart-sharoit mavjud. V. G. BELINSKIY Hech davomi…

Qadr-qimmat bulog‘i

Xarakterli odam nimalarnidir boshidan o‘tkazgan va har turli kechinmalarda chiniqqan odamdir, unda umid bog‘lasa bo‘ladigan qandaydir kuchli fazilat bor demakdir. E. TELMAN Xarakter bitta yoki bir qancha xususiyatlar bilan emas, balki ularning darajasi va o‘zaro munosabatlariga qarab aniqlanadi. JAN POL davomi…


Maqolalar mundarijasi