Алишер Навоий. Сунбулин Лайли очибтур — ел абиросо эмас (видео)

Сунбулин Лайли очибтур — ел абиросо эмас,
Доғини Мажнун қонатмиш — лолайи ҳумро эмас.

Настаран кўзгусида  бир  сори мен,  бир сори  ёр
Чеҳра  аксин кўргузубтур бир, гули раъно эмас,

Гулни ўхшотқон учун ёрумға гўё  боғ аро
Музтариб кўнглум  қушидур,   булбули  шайдо  эмас.

Сунбул устидин насим эсгач,  нигорим  туррасин
Ёд қилдимким, димоғ ошуфтадур, савдо эмас.

Наргис олтун жомининг оллида кофурий ҳарир
Пардайи жонимдурур, марҳун қадаҳполо эмас.

Дема,  афғонимда  булбул ноласидек йўқ нишот,
Бу ҳам андуҳзо эмас, гар гул нишотафзо эмас.

Гулни сарв узра хаёл эттим кўнгул бўстонида,
Рост айтай, сарви гулрўюм киби зебо эмас.

Бўлмангиз мағрури ҳусн, эй шўхларким, боғ аро
Сиз киби билтурғи гуллардин бири пайдо эмас.

Манга гулрух соқию булбулға гул тутти қадаҳ,
Маст эрур ул ҳам, Навоийдек вале расво эмас.

Алишер Навоий