Arslon bilan tulki

Bir tog‘da dong‘i ketgan zo‘r arslon bor ekan. Shu tog‘ atrofidagi tulkilar arslondan xavotir qilib turar ekanlar.
Kunlardan bir kun arslon qarib qolib, o‘z makonida yotgan ekan. Tulkilar arslonning besh-olti kundan buyon jim bo‘lib ketganini payqab: “Endi biz arslonboyni bir ko‘rishga boraylik. U endi qarib qoldi, qo‘lidan hech ish kelmaydi”, — deb maslahat qilishibdi. Ikki tulki Arslonboy yotgan makonga kelib, uzoqroqdan turib:
— Hormang, Arslonboy, — debdi. Arslonboy:
— Bor bo‘ling, — debdi. Tulki:
— Endi qarib qoldingiz, biror ishga yaramaysiz, qanday kuningiz o‘tadi? — debdi. Arslonboy:
— Mening qulog‘im og‘ir. Nima deb vaysaganlaringizni eshitmayman. Menga yaqinroq kelib aytinglar, — debdi. Ikki tulki: «Ey, endi buning qo‘lidan nima kelar edi. U hatto, makonidan chiqa olmay qolibdi”, — deb ayyor tulkilar unga yaqinroq kelib, mazax qilisha boshlabdilar. Arslonboy payt poylab, o‘zini tappa tashlabdi va ikki qo‘liga ikki tulkini ushlab olib, mahkam siqibdi. “Hollaring qalay, yomonning jazosi shu”, — deb ikkovini ikki qo‘lida qisib pachoq-pachoq qilib yuboribdi. Shunday qilib, ayyor tulkilar gapning pishig‘ini eshitib, o‘lganlaridan bexabar qolgan ekanlar.