Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик (1987-2003)

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 1-жилд: Бадойиъ ул-бидоя. Т.: «Фан», 1987.

Матнни тузувчи: Шарофиддин Шарипов
Масъул муҳаррир: Азиз Қаюмов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 2-жилд: Наводир ун-ниҳоя. Т.: «Фан», 1987.

Матнни тузувчи: Марям Раҳматуллаева
Масъул муҳаррир: Азиз Қаюмов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 3-жилд: Хазойин ул-маоний: Ғаройиб ус-сиғар. Т.: «Фан», 1988.

Илмий-танқидий текст асосида нашрга тайёрловчи: Ҳамид Сулаймон
Масъул муҳаррир: Порсо Шамсиев

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 4-жилд: Хазойин ул-маоний: Наводир уш-шабоб. Т.: «Фан», 1989.

Илмий-танқидий текст асосида нашрга тайёрловчи: Ҳамид Сулаймон
Масъул муҳаррир: Солиҳ Муталлибов
Мазкур томни қайта нашрга тайёрловчи: Ф. Сулаймонова

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 5-жилд: Хазойин ул-маоний: Бадоеъ ул-васат. Т.: «Фан», 1990.

Илмий-танқидий текст асосида нашрга тайёрловчи: Ҳамид Сулаймон
Масъул муҳаррир: Солиҳ Муталлибов
Мазкур томни қайта нашрга тайёрловчи: Ф. Сулаймонова

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 6-жилд: Хазойин ул-маоний: Фавойид ул-кибар. Т.: «Фан», 1990.

Илмий-танқидий текст асосида нашрга тайёрловчи: Ҳамид Сулаймон
Масъул муҳаррир: Солиҳ Муталлибов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 7-жилд: Хамса: Ҳайратул-аброр. Т.: «Фан», 1991.

П.Шамсиев илмий-танқидий тексти асосида достонни изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: Ҳамид Сулаймон
Масъул муҳаррир: Ё. Исҳоқов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 8-жилд: Хамса: Фарҳод ва Ширин. Т.: «Фан», 1991.

П.Шамсиев илмий-танқидий тексти асосида достонни изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
Масъул муҳаррир: Содир Эркинов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 9-жилд: Хамса: Лайли ва Мажнун. Т.: «Фан», 1992.

П.Шамсиев илмий-танқидий тексти асосида достонни изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: Т. Ғафуржонова
Масъул муҳаррир: С. Ғаниева

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 10-жилд: Хамса: Сабъаи сайёр. Т.: «Фан», 1992.

П.Шамсиев илмий-танқидий матни асосида достонни изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: М. Мирзааҳмедова
Масъул муҳаррир: А. Ҳайитметов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 11-жилд: Хамса: Садди Искандарий. Т.: «Фан», 1993.

Нашрга тайёрловчилар: М. Ҳамидова, Т. Аҳмедов
Масъул муҳаррир: Содир Эркинов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 12-жилд: Лисонут-тайр. Т.: «Фан», 1996.

Изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: Ш. Эшонхўжаев
Масъул муҳаррир: А. Қаюмов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 13-жилд: Мажолис ун-нафоис. Т.: «Фан», 1997.

Матнни изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
Масъул муҳаррир: филология фанлари доктори, профессор А. Ҳайитметов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 14-жилд: Маҳбуб ул-қулуб. Муншаот. Вақфия. Т.: «Фан», 1998.

«Маҳбуб ул-қулуб»ни матнни изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
«Муншаот»ни матнни изоҳлар билан нашрга тайёрловчилар: Cуйима Ғаниева, Қодиржон Эргашев
«Вақфия»ни матнни изоҳлар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева. Муқаддима матнини тайёрловчи: И. ШАмсимуҳамедов
Масъул муҳаррир: филология фанлари номзоди М. Мирзааҳмедова

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 15-жилд: Хамсат ул-мутаҳаййирин. Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. Назм ул-жавоҳир. Т.: «Фан», 1999.

П. Шамсиев матни асосида таржима ва изоҳларни тўлдириб, нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
Масъул муҳаррир: филология фанлари номзоди М. Мирзааҳмедова

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 16-жилд: Муҳокамат ул-луғатайн. Мезон ул-авзон. Тарихи анбиё ва ҳукамо. Тарихи мулуки ажам. Арбаъин. Сирож ул-муслимин. Муножот. Рисолаи тийр андохтан. Т.: «Фан», 2000.

«Муҳокамат ул-луғатайн»ни П. Шамсиев матни асосида изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
«Тарихи анбиё ва ҳукамо» матнини нашрга тайёрловчи: Латиф Халилов
«Тарихи мулуки ажам» матнини нашрга тайёрловчи: Латиф Халилов
«Арбаъин»ни нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
«Сирож ул-муслимин» матнини изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
«Муножот» матнини изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
«Рисолаи тийр андохтан» матнини изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрловчи: Суйима Ғаниева
Масъул муҳаррир: филология фанлари номзоди М. Мирзааҳмедова

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 17-жилд: Насойим ул-муҳаббат. Т.: «Фан», 2001.

Нашрга тайёрловчилар: С. Ғаниева, М. Мирзааҳмедова
Арабча ва форсча матнларни таржима қилиб, нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир: С. Рафиддинов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 18-жилд: Девони Фоний. Т.: «Фан», 2002.

Нашрга тайёрловчилар: Ҳамид Сулаймон, Муродий (Ҳожимурод Тожибоев), С. Рафиддинов
Масъул муҳаррир: С. Рафиддинов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 19-жилд: Девони Фоний (давоми). Т.: «Фан», 2002.

Нашрга тайёрловчилар: Ҳамид Сулаймон, Сайфиддин Рафиддинов, Муродий (Ҳожимурод Тожибоев)
Масъул муҳаррир: С. Рафиддинов

Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 19-жилд: Девони Фоний (давоми). Қасидалар. Муфрадот. Иловалар. Т.: «Фан», 2003.

Нашрга тайёрловчи ва масъул муҳаррир: Сайфиддин Рафиддинов