Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘otut turk. 3 jildlik + Indeks (1960-1966)

Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devoni lug‘otit turk). 3 jildlik. 1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: Solih Mutallibov. T.: Fan, 1960
Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devoni lug‘otit turk). 3 jildlik. 2-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: Solih Mutallibov. T.: Fan, 1963
Mahmud Koshg‘ariy. Turkiy so‘zlar devoni (Devoni lug‘otit turk). 3 jildlik. 3-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: Solih Mutallibov. T.: Fan, 1963
Devoni lug‘otit turk. Indeks-lug‘at. G‘.Abdurahmonov va S.Mutallibovlar ishtiroki va tahriri ostida. T.: Fan, 1966