Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотут турк. 3 жилдлик + Индекс (1960-1966)

Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девони луғотит турк). 3 жилдлик. 1-жилд. Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталлибов. Т.: Фан, 1960
Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девони луғотит турк). 3 жилдлик. 2-жилд. Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталлибов. Т.: Фан, 1963
Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девони луғотит турк). 3 жилдлик. 3-жилд. Таржимон ва нашрга тайёрловчи: Солиҳ Муталлибов. Т.: Фан, 1963
Девони луғотит турк. Индекс-луғат. Ғ.Абдураҳмонов ва С.Муталлибовлар иштироки ва таҳрири остида. Т.: Фан, 1966