Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 3-жилд: Таржималар

Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 3-жилд: Таржималар. Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1974.

Огаҳий «Асарлар»ининг учинчи жилдига тожик адабиёти классикларидан Абдураҳмон Жомийнинг «Юсуф ва Зулайхо» ва Ҳилдолийнинг «Шоҳ ва Гадо» достонларининг таржималари киритилган. Юсуф ва Зулайхо севгиси ҳақидаги машҳур афсона биринчи достонга асос бўлганидек, севгининг фалсафий талқинига кўра, кейинги достон ҳам аввалгисига муштаракдир.

Нашрга тайёрловчи: Ғулом Каримов
Масъул муҳаррир: Субутой Долимов