Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 2-жилд: Девон (давоми)

Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 2-жилд: Девон (давоми). Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.

Нашрга тайёрловчи: Субутой Долимов
Масъул муҳаррир: Ғулом Каримов