Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Таржималар

Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Таржималар. Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977.

Ўзбек адабиётининг улкан намояндаларидан бири Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўғли Огаҳийнинг олти жилдлик «Асарлар»и навбатдаги 4-жилди шоирнинг бадиий таржималаридан тузилди. Бу ерда сиз Низомийнинг «Ҳафт пайкар»и ва Саъдийнинг «Гулистон»и каби машҳур асарларни ўқийсиз.

Нашрга тайёрловчи: Субутой Долимов
Масъул муҳаррир: Ғулом Каримов