Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 4-жилд: Дарслик ва ўқув қўлланмалари, илмий мақола ва тадқиқотлар

Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 4-жилд: Дарслик ва ўқув қўлланмалари, илмий мақола ва тадқиқотлар — Т.: «Маънавият», 2006.

Абдурауф Фитрат бадиий ижод ва илмнинг жуда кўп соҳалари бўйича тадқиқотлар олиб борди. Сизга ҳавола қилинаётган 4-жилддан унинг «Адабиёт қоидалари», «Энг эски турк адабиёти намуналари» каби адабиётшуносликка, «Тилимиз», «Сарф», «Наҳв» сингари тилшуносликка оид ҳамда ижтимоий-маърифий йўналишдаги «Оила» асари ўрин олган.
Китоб фитратшунос тадқиқотчилар ва меросимиз билан қизиқувчи кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Нашрга тайёрловчи ва изоҳлар муаллифи:
филология фанлари доктори, профессор Ҳамидулла Болтабоев.

Масъул муҳаррир:
филология фанлари доктори, профессор Бегали Қосимов.