Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони

Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони. (Алишер Навоий ҳақидаги тадҳиҳот ва маҳолалар мажмуаси). Нашрга тайёрловчи Н. Маллаев. Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.

МУНДАРИЖА

Классик адабиётимизнинг улуғ сиймоси
Илму маърифатнинг жўшқин куйчиси
Бобир ва Навоий
Навоий ижодида фольклор мотивлари
Навоийда адлу инсоф масаласи
Гениал шоир (рисола)
Сўз боши ўрнида
I. Навоийнинг сиёсий қарашлари
II. Навоийда гуманизм
III. Навоий ижодида аёл образи
IV. «Хамса»да муҳаббат проблемаси
V. Навоий — ўз даврининг энг маданий кишиси
VI. Навоий илмпарвар
VII. Навоийда ватанпарварлик ва интернационализм
VIII. Навоий ва ёшлик
IX. Навоий ва замонамиз
Юксак ғоялар ва чуқур туйғулар куйчиси
Навоийнинг Самарқандда кечирган кунлари
«Ҳайратул аброр» ҳақида
Ўлмас ошнолар
Навоийнинг лирик қаҳрамони ҳақида
Алишер Навоий лирикасининг баъзи бир поэтик усуллари
Устоднинг санъатхонасида
Тазкирачилик тарихидан (Алишер Навоийнинг озарбайжонлик тазкирачи шогирди ҳақида)
Асрлар оша
Навоий ғазалларидаги бир фазилат
Ғазал мулкининг султони