Dilmurod Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari

Quronov, Dilmurod. Adabiyot nazariyasi asoslari [Matn]/ D.Quronov. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 b.

Ushbu darslik 2002-yiida Oliy ta’lim vazirligi qoshidagi Oliy oʻquv yurtlari aro Muvotiqlashtiruvchi kengash tomonidan tegishli ta’lim yoʻnalishlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan «Adabiyotshunoslikka kirish» darsligining toʻldirilgan va tuzatilgan 4-nashridir. Darslikda nazariy masalalar bugungi o‘zbek adabiy-nazariy tafakkuri va xorijdagi ilmiy qarashlarni uygʻunlashtirgan holda yoritilgan, material didaktik talablar va oʻquv dasturiga muvofiq tarzda, izchillik va ketma-ketlikda taqdim etilgan.

MUNDARIJA

Adabiyotshunoslik fan sifatida
Adabiyotning mohiyati
Adabiyot ijtimoiy ong sohasi sifatida
Adabiyot va mafkura
Badiiy adabiyot san’at turi sifatida
Obrazlilik va badiiy obraz
Adabiy asar haqida
Adabiy asarda shakl va mazmun
Badiiy asar mazmuni
Syujet xususida
Adabiy asar kompozitsiyasi
Epik asar kompozitsiyasi
Dramatik asar kompozitsiyasi
Lirik asar kompozitsiyasi
Badiiy nutq
Badiiy nutq qurilishi
Nutqiy serfiantika. Koʻchimlar
Badiiy nutqning ritmikligi
She’riy nutq haqida
She’r tizimlari
Adabiy tur tushunchasi
Adabiy janrlar
Epik tur va uning janrlari
Lirik tur va uning janrlari
Dramatik tur va uning janrlari
Adabiy jarayon
Adabiy yoʻnalish va oqimlar
Badiiy asar tahlili
Tavsiya qilinayotgan adabiyotlar