«Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи арзон китобларни тақдим этади

«Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи нашриёт нарҳида (биринчи қўл) арзон китобларни тақдим этади.

Манзил: 100129, Тошкент шаҳри, Навоий кўчаси, 30
Телефон: (+99871) 244-87-55, 244-87-20
Факс: (+99871) 244-37-81, 244-38-10
Е-mail: [email protected]
Сайт: www.iptd-uzbekistan.uz

 

Китоб номи Нархи
Тарихий адабиётлар
«Арслонхон минораси»/тарихий хикоя/ 7 625,00
«Зубдату-т-таворих» 4 100,00
«Марко Полнинг гаройиб саргузаштлари»(кисса) 9 385,00
«Мунтахаб ут-таворихи Муний» 6 000,00
«Узбек халк амалий безак санъти» (узб/анг) 29 300,00
Альбом «Кадимги Узбекистонда буддавийлик ва буддавий мерос» (узб.рус.инглиз) 24 300,00
Альбом «Узбекистон харбий санъатаи тарихи…….» 46 225,00
Буюк ва Мукаддас, Мустакил Диёр (книга-альбом) 90 500,00
Илмий-оммабоп адабиётлар
«Бархаёт сиймолар» Эргаш Очилов 9 355,00
«Захириддин Мухаммад Бобур» 5 565,00
«Интеллектуал салохият -таракиет мезони» 4 000,00
«Кафка-Юрист» 8 469,51
«Кимевий билимлар сарчашмаси» 9 394,00
«Миллий маънавиат ва баркамол авлод тарбияси» 7 980,00
Ешларининг хукукий маданиятини шакллантириш 3 300,00
Иктисодий тафакур сарчашмалари (узб) 6 500,00
Инсон-онг-хаёт 3 900,00
Соглом турмуш тарзи-жамият.таракиет асосий омили 3 088,36
Телевидение-давр кузгуси 4 500,00
Узбек Оиласи 7 100,00
ХХ аср такдирларда акс тарих 14 980,00
Шарк алломалари ва маърифат адиб. барк. авлод. тар.. 4 380,00
Этнос ва эпос( узб) 5 600,00
Юксак маданият ва ноеб маънавиат (узб) 10 300,00
Сиёсий адабиётлар
«Жахон мамлкатлари» 11 009,88
21-том, И.Каримов «Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация килишни … йулида (узб/кирилл) 6 388,00
21-том, И.Каримов «Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация килишни … йулида (узб/лотин) 6 750,50
21-том, И.Каримов «На пути решительного продолжения дальнейшего процветания и …страны (рус) 6 390,00
Амалга ошираетган ислот-и янада чукурла-ш,,,,» (узб.кирл) 1 100,00
Бош.максадимиз-кенг исл.ва модерн-я ( узб) 890,00
Глобаллашув ва милий хавсизлик 11 772,77
Замонавий уй-жой курилиши-кишлок жойларни комплекс ривож. ва киёфасини узгартириш (И.Каримов) 742,00
Мустакиллик-барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустахкам мезонидир (И.Каримов. узб/кирилл) 353,04
Мустакиллик-барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустахкам мезонидир (И.Каримов. узб/лотин) 353,04
Независимость-прочный фундамент достижения наших высоких целей и рубежей (И.Каримов. русс.) 353,04
Статистик туплам «Уз.Р. иктисодий-ижтимоий тараккиётнинг мустакиллик … прогнозлари (узб/кирилл) 2 596,51
Статический сборник «Основы тенденции экономического и социального… прогноз (рус) 3 980,50
Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида (узб./лот) 6 636,86
Халкаро терроризм:илдизи омиллари ва манбалари 16 347,08
Жахон молия-иктис. инкирози, Уз-н шаро-да (уз/лот) 650,00
Жахон инкирозининг окибатларини енгиш мамлакат. модоринизац. кил. ва тарракий топган 18т уз/лот 5 550,00
Ислохотлар конунияти (Х.Хайдаров) 4 200,00
Уз.Р.вазирлик-и, давлат кумита-и, идоралари ва х.б. хужжат-р б-н и.т.э. ва ижро интизом. м.т.т. 3 795,00
Узбекистон тарихи ёш тадкикотлар нигохида (К.Ражабов) 2 900,00
Фукаролик жамияти генезиси шакилланиши ва ривожлари 6 300,00
«Давлат хокимияти ва бошкарувини демократиш йули» 1 500,00
«Демократик янгил-ш жараенида сие-и партиянинг ури»/узб/ 2 000,00
«Жахон инкир/г.окибат/и енгиш мамлакат/и…18 т 3 900,00
«Узб-нда демократик жамиат ривожида иктисодий…..» 2 500,00
19-том. Дальнейшее углубление демокра-х реформ и формирование Гражданского общества-основной… 4 471,00
19-том. Демократик исло-ни янада чукур-ш ва ф/ж шакллантириш… (узб/кирилл) 6 930,00
19-том. Демократик исло-ни янада чукур-ш ва ф/ж шакллантириш… (узб/лотин) 4 463,00
Бозор ислохоти ва иктисодиётни либер-и….. 2 000,00
Узбекистон Мустакилликка эришиш остонасида (узб/кирилл) И.Каримов 11 665,00
Узбекистон Фукоролик Жамиятининг ривожланиши 2 000,00
«Узб.ижт.-икти.сиёсат амалга оширишда кичик бизнес» 581,00
20-том «Бизнинг йулимиз-демократик исло-ни чукур-ш ва модер-ция жара-ни изчил давом … (узб/кирил) 4 900,00
20-том «Бизнинг йулимиз-демократик исло-ни чукур-ш ва модер-ция жара-ни изчил давом … (узб/лотин) 4 835,00
20-том «Наш путь-углубление демократических реформ… (рус) 5 950,00
Инсон манфати,хукук ва эркинликлар,тахминлаш 620,00
Конституция Республики Узбекистан: Правовая основа независимого развития (А.Саидов) 4 000,00
Конституция-хукук устунлиги асосси 11 100,00
Оммавий маданият/узб/ 13 250,00
Тарихий хотира ва инсон омили-буюк келажагимиз(узб/лот) 500,00
Узбекистон Республикаси Конституцияси: Мустакил ва демократик тараккиётнинг хукукий асоси (А.Саидов) 4 000,00
Узбекистон Республикасининг Конституцияси (рус) 403,00
Узбекистон Республикасининг Конституцияси (рус) 403,00
Бадиий адабиётлар
«Абу Мансур Мотуридий» 1 600,00
«Аел армони»/роман/ 8 812,00
«Аёл хаётидан йигирма турт соат» 8 255,00
«Аелга касида» 9 908,00
«Аждодларимз жасорати» (кизим билан сухбат) (Автор: Чори Насриддинов) 5 120,00
«Ажойиб Ал-Хинд» 4 100,00
«Алвидо гузаллик» /киссалар,хикоялар/ 6 000,00
«Амир Темур» 3 536,00
«Асил Рашидов сафдошлари ва замондошлари нигохида» 10 500,00
«Асрларнинг асраганлари» 3 000,00
«Бир хович дур» 6 800,00
«Бойваччанинг Кизи» 7 412,00
«Бокий дарбадар» 4 500,00
«Бомба для председателя» 9 400,00
«Бурхонуддин Маргилоний» 1 400,00
«Гумрох»П.Сэлкудяну 7 000,00
«Доктор Моро ороли» 3 000,00
«Дон Кристабалнинг хатоси» 5 900,00
«Ёр Васли» 2 500,00
«Захириддин Мухаммад Бобур» (Автор: Саидбек Хасанов) 2 300,00
«Зулм Занжирида» 5 700,00
«Икки Улим»(детектив) 5 400,00
«Илон аврочи» 8 500,00
«Ишк тилсими» 3 000,00
«Йулбарс тересини епинган пахловон» 4 447,00
«Кадимий кушик» 6 000,00
«Киёматга колган тазарру» Р.Юлдаш 2 000,00
«Кон Давоси» 5 500,00
«Коракуз мажнун» 7 323,00
«Кубро» Шайх Нажмиддин 3 282,00
«Кузгудаги икковлон» (роман) 10 165,00
«Кургон узра гулханлар» 6 000,00
«Кургонланган ой Кайвонининг мангу макони» 5 000,00
«Майсалар уйгонган тонг» 5 300,00
«Махак тоши» 4 062,93
«Махмуд Замахшарий»(узб) 1 500,00
«Махмудхужа Бехбудий» 2 100,00
«Мехргиёх» 9 360,00
«Мубтало булдум санга»А.Навои.З.М.Бобур 4 524,00
«Мухаббат бадали» 5 168,00
«Мухаббат мазхаби» 2 500,00
«Мухаббат маъвоси» Ж.Румий 4 933,66
«Нур тула уй» 4 000,00
«Одам савдосига карши кураши буйича халкаро шарт» (узб) 6 530,00
«Окшаом Хабарлари» 7 000,00
«Осий банда» (хотиралар) (Автор: Одил Ёкубов) 5 000,00
«Паганини кисмати»/роман/ 10 570,00
«Сабо ва Самандар» 6 000,00
«Самантой» 3 500,00
«Санга кунглумни олдурим» 2 000,00
«Севги киссалари» У.Хошимов 12 863,01
«Синган сетор» 5 000,00
«Сохибкирон Амир Темур» 2 900,00
«Сохибчангал» (роман) 6 950,00
«Сукунат сохили» 4 900,00
«Сунгги ов» (кисса ва хикоялар) 4 660,00
«Тангри кудуги»/роман/ 8 460,00
«Тарихи Рашидий» 20 700,00
«Тогдаги ёлгиз одам» 6 000,00
«Тоглар хам карийди» 1 600,00
«Тонгда кайтгаган капторлар» 3 000,00
«Узун йулакдаги икки киши» 7 000,00
«Улугбек Мухаммад Тарагай» 1 400,00
«Умр карвони» Р.Хамзатов 4 368,03
«Умр окар даредир» 9 900,00
«Умрим гули» М.Голиб 3 941,20
«Утли рух» 3 500,00
«Ушалмаган орзулар» 3 200,00
«Футболга тикилган Бош» 3 500,00
«Хаёт тилсими» 3 ж. 9 265,93
«Хаетий хикоялор» 5 000,00
«Хазиналар ороли» 5 700,00
«Хазон булган мухаббат,Талваса» 6 200,00
«Хайём «/роман/ 7 000,00
«Хайрат онаси» 3 200,00
«Хайрат» Э.Очилов 4 205,18
«Хали хаёт бор» 5 500,00
«Хассага таянган бир кун» 5 000,00
«Хикматлар куллиёти» 6 500,00
«Хикматлар» Ж.Румий 6 633,00
«Хикматлар» Ф.Аттор 8 720,00
«ХОРАЗМ» (Явуз Баходир угли) 8 990,00
«Хукукий маданият ва миллий гоя» 4 300,00
«Шафтоли гули»(хикоялар) 3 400,00
«Шекспир ва Юриспруденция» А.Саидов 4 000,00
«Шовкин» Э.Аъзам 4 500,00
«Шуркишлок» 8 000,00
«Эврилиш» (хикоялар) 7 465,00
«Эй чехрасит табоним» Мукумий,Фуркат 5 272,00
«Эна шамол» Б.Кобул 4 500,00
«Юз ох, Захириддин Мухам мад Бобур…..» 2 800,00
«Юлдузлари олис осмон»/хикояляр/ 2 150,00
«Яшил чирок-доим огох» 2 404,26
А.Навои «Тарих ва шахс» 4 195,00
А.Навои «Хикматлар» 5 690,12
А.Парда»Севги саньата»/узбек/ 5 500,00
А.Раимов Хикматлар шодаси 11 303,64
А.Югнакий «Хикматлар» 5 757,83
Адолат тарозиси 4 838,00
Аждарнинг тавбаси( хажвий кисса ва хикоялар) узб. 6 200,00
Ахмад Яссавий (узб) 7 000,00
Ахмад Яссавий Бокиргоний «Хикматлар» 6 970,00
Ахтариб келдим сени Фузулий,Машраб 4 600,00
Бахт каерда? 4 ж. 12 016,39
Бибисара 6 000,00
Бир катир (узб) У.Шекспир 3 400,00
Бир киз куйлар ( узб) 3 300,00
Гул фасли 1 д.(шеърлар) 7 193,01
Дил курки (Камбар ота) 2 500,00
Дилдаги дур ( шеърлар) 2 ж. 10 094,55
Донолар Сухбати 4 753,00
Ёшлик бахори (Т.Хайитов) 1 500,00
Жаббор Халил «Довул» 6 250,00
Жамхонгаш Сайёх-Олимлар ( узб) 7 300,00
Замон талаби ва ижодкор масъулияти (Умирзок Улжабоев) 14 500,00
Ибрат мактаби ( ривоят ва хикоятлар) 5 405,00
Исмларнинг сирли олами 7 950,00
Ишк Ёмгирлари/шеърлар/ 4 965,00
Кадимги Юнонистон афсона ва ривоятлар 14 100,00
Кир устидаги аел 7 721,79
Китайские маски 9 700,00
Кодирий мужизаси 8 780,00
Кузгун-Сабрли куш Гонкондан келган тобут. роман(узб) 6 500,00
М.Ю.Лермонтов» Сузиб борар оппок бир елкан» 3 200,00
Марифат дафтари (узб) 6 181,56
Матлам саъдаин ва мажмаии Бахрайн 13 889,77
Матлам саъдайн ва мажмайи Бахрайн 2-китоб (Узбекс) 16 697,53
Махтумкули «Хикматлар» 5 457,89
Машраб «Агар ошиклигим айтсам» 4 112,92
Мен бу жахонга сигмасман 3 400,00
Мозий дафтаридан сахифалар 6 000,00
Монти Кристонинг сирли хазинаси 7 000,00
Мунаввар лахзалар 8 214,82
Мунис Огахий»Мушкин кошининг хайъати» 4 593,00
Мухаббат фасли 2 200,00
Мухаммад Ал-Хоразмий 1 700,00
Нюренбергга саёхат (сафарнома,кисса.хикояллар) узб. 4 600,00
Огахий»Жамолинг жилваси» 3 333,52
Ой тулишган кечада (Ф.Г.Лорка) 4 230,00
Ок аждар сайёраси узб. 5 700,00
Ок гул 9 100,00
Ок румол (кисса ва хикоялар) ( узб) 5 000,00
Олтин дарвозали юрт (А.Хамро) 4 860,00
Онажон 7 741,90
Пахловон Махмуд 3 526,00
Рамзлар силсиласи 4 954,00
Рубоий гулшани (узб./л) 4 100,00
С.Шерозий»Хикматлар» 5 693,04
Сайерамиз муъжизалари 6 650,00
Санъат бир гулшанки (автор: Озода Назарова) 5 874,00
Созанда (Муаллиф: Комил Аваз) 10 981,49
Сув париси 9 695,00
Т.Шевченко»Мени ёд эт» 3 656,89
Тараккиет мезони 12 760,57
Тарки дунё (роман-хроника) 4 600,00
Таскин топган рашк(узб) 7 000,00
Темурий Маликалар (узб/лотин, автор Т.Файзиев) 1 664,00
Тупрок хиди (узб) 6 500,00
Турт Танхо (хотиралар) 6 430,00
Узингизнинг»Шум бола» нгизман 6 400,00
Улисс саргузаштлари 21 115,00
Умрим маеклари 5 ж. 10 220,69
Умр-ипига терилган маржон 8 500,00
Устозингдан айрилма газалар 3 400,00
Фидоий (узб) 6 000,00
Фотима Шарипова»Тошкент йулбарси « 7 700,00
Чангалзор «Пайгамбари»нинг халокати (У.Абдурахмонов) 6 000,00
Широк(узбекский) 4 036,82
Э.Очилов»Хикматлар хазинаси» 2 700,00
Эсимдадир ажиб дам хали(узб) 3 400,00
Ю.Файзуллов» ЛАФЗ» 7 100,00
Ярашмаган ялла (Яйра Сагдуллаева) 1 400,00
Энциклопедик адабиётлар
«Дуне мамлакатлари» (Энциклопедия» 17 007,44
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 10-жилд 31 890,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 11-жилд 30 292,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 12-жилд 33 911,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 1-жилд 35 012,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 2-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 3-жилд 34 094,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 4-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 5-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 6-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 7-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 8-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 9-жилд 33 543,00
Китоб номи Нархи
Тарихий адабиётлар
«Арслонхон минораси»/тарихий хикоя/ 7 625,00
«Зубдату-т-таворих» 4 100,00
«Марко Полнинг гаройиб саргузаштлари»(кисса) 9 385,00
«Мунтахаб ут-таворихи Муний» 6 000,00
«Узбек халк амалий безак санъти» (узб/анг) 29 300,00
Альбом «Кадимги Узбекистонда буддавийлик ва буддавий мерос» (узб.рус.инглиз) 24 300,00
Альбом «Узбекистон харбий санъатаи тарихи…….» 46 225,00
Буюк ва Мукаддас, Мустакил Диёр (книга-альбом) 90 500,00
Илмий-оммабоп адабиётлар
«Бархаёт сиймолар» Эргаш Очилов 9 355,00
«Захириддин Мухаммад Бобур» 5 565,00
«Интеллектуал салохият -таракиет мезони» 4 000,00
«Кафка-Юрист» 8 469,51
«Кимевий билимлар сарчашмаси» 9 394,00
«Миллий маънавиат ва баркамол авлод тарбияси» 7 980,00
Ешларининг хукукий маданиятини шакллантириш 3 300,00
Иктисодий тафакур сарчашмалари (узб) 6 500,00
Инсон-онг-хаёт 3 900,00
Соглом турмуш тарзи-жамият.таракиет асосий омили 3 088,36
Телевидение-давр кузгуси 4 500,00
Узбек Оиласи 7 100,00
ХХ аср такдирларда акс тарих 14 980,00
Шарк алломалари ва маърифат адиб. барк. авлод. тар.. 4 380,00
Этнос ва эпос( узб) 5 600,00
Юксак маданият ва ноеб маънавиат (узб) 10 300,00
Сиёсий адабиётлар
«Жахон мамлкатлари» 11 009,88
21-том, И.Каримов «Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация килишни … йулида (узб/кирилл) 6 388,00
21-том, И.Каримов «Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация килишни … йулида (узб/лотин) 6 750,50
21-том, И.Каримов «На пути решительного продолжения дальнейшего процветания и …страны (рус) 6 390,00
Амалга ошираетган ислот-и янада чукурла-ш,,,,» (узб.кирл) 1 100,00
Бош.максадимиз-кенг исл.ва модерн-я ( узб) 890,00
Глобаллашув ва милий хавсизлик 11 772,77
Замонавий уй-жой курилиши-кишлок жойларни комплекс ривож. ва киёфасини узгартириш (И.Каримов) 742,00
Мустакиллик-барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустахкам мезонидир (И.Каримов. узб/кирилл) 353,04
Мустакиллик-барча эзгу режа ва марраларимизнинг мустахкам мезонидир (И.Каримов. узб/лотин) 353,04
Независимость-прочный фундамент достижения наших высоких целей и рубежей (И.Каримов. русс.) 353,04
Статистик туплам «Уз.Р. иктисодий-ижтимоий тараккиётнинг мустакиллик … прогнозлари (узб/кирилл) 2 596,51
Статический сборник «Основы тенденции экономического и социального… прогноз (рус) 3 980,50
Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида (узб./лот) 6 636,86
Халкаро терроризм:илдизи омиллари ва манбалари 16 347,08
Жахон молия-иктис. инкирози, Уз-н шаро-да (уз/лот) 650,00
Жахон инкирозининг окибатларини енгиш мамлакат. модоринизац. кил. ва тарракий топган 18т уз/лот 5 550,00
Ислохотлар конунияти (Х.Хайдаров) 4 200,00
Уз.Р.вазирлик-и, давлат кумита-и, идоралари ва х.б. хужжат-р б-н и.т.э. ва ижро интизом. м.т.т. 3 795,00
Узбекистон тарихи ёш тадкикотлар нигохида (К.Ражабов) 2 900,00
Фукаролик жамияти генезиси шакилланиши ва ривожлари 6 300,00
«Давлат хокимияти ва бошкарувини демократиш йули» 1 500,00
«Демократик янгил-ш жараенида сие-и партиянинг ури»/узб/ 2 000,00
«Жахон инкир/г.окибат/и енгиш мамлакат/и…18 т 3 900,00
«Узб-нда демократик жамиат ривожида иктисодий…..» 2 500,00
19-том. Дальнейшее углубление демокра-х реформ и формирование Гражданского общества-основной… 4 471,00
19-том. Демократик исло-ни янада чукур-ш ва ф/ж шакллантириш… (узб/кирилл) 6 930,00
19-том. Демократик исло-ни янада чукур-ш ва ф/ж шакллантириш… (узб/лотин) 4 463,00
Бозор ислохоти ва иктисодиётни либер-и….. 2 000,00
Узбекистон Мустакилликка эришиш остонасида (узб/кирилл) И.Каримов 11 665,00
Узбекистон Фукоролик Жамиятининг ривожланиши 2 000,00
«Узб.ижт.-икти.сиёсат амалга оширишда кичик бизнес» 581,00
20-том «Бизнинг йулимиз-демократик исло-ни чукур-ш ва модер-ция жара-ни изчил давом … (узб/кирил) 4 900,00
20-том «Бизнинг йулимиз-демократик исло-ни чукур-ш ва модер-ция жара-ни изчил давом … (узб/лотин) 4 835,00
20-том «Наш путь-углубление демократических реформ… (рус) 5 950,00
Инсон манфати,хукук ва эркинликлар,тахминлаш 620,00
Конституция Республики Узбекистан: Правовая основа независимого развития (А.Саидов) 4 000,00
Конституция-хукук устунлиги асосси 11 100,00
Оммавий маданият/узб/ 13 250,00
Тарихий хотира ва инсон омили-буюк келажагимиз(узб/лот) 500,00
Узбекистон Республикаси Конституцияси: Мустакил ва демократик тараккиётнинг хукукий асоси (А.Саидов) 4 000,00
Узбекистон Республикасининг Конституцияси (рус) 403,00
Узбекистон Республикасининг Конституцияси (рус) 403,00
Бадиий адабиётлар
«Абу Мансур Мотуридий» 1 600,00
«Аел армони»/роман/ 8 812,00
«Аёл хаётидан йигирма турт соат» 8 255,00
«Аелга касида» 9 908,00
«Аждодларимз жасорати» (кизим билан сухбат) (Автор: Чори Насриддинов) 5 120,00
«Ажойиб Ал-Хинд» 4 100,00
«Алвидо гузаллик» /киссалар,хикоялар/ 6 000,00
«Амир Темур» 3 536,00
«Асил Рашидов сафдошлари ва замондошлари нигохида» 10 500,00
«Асрларнинг асраганлари» 3 000,00
«Бир хович дур» 6 800,00
«Бойваччанинг Кизи» 7 412,00
«Бокий дарбадар» 4 500,00
«Бомба для председателя» 9 400,00
«Бурхонуддин Маргилоний» 1 400,00
«Гумрох»П.Сэлкудяну 7 000,00
«Доктор Моро ороли» 3 000,00
«Дон Кристабалнинг хатоси» 5 900,00
«Ёр Васли» 2 500,00
«Захириддин Мухаммад Бобур» (Автор: Саидбек Хасанов) 2 300,00
«Зулм Занжирида» 5 700,00
«Икки Улим»(детектив) 5 400,00
«Илон аврочи» 8 500,00
«Ишк тилсими» 3 000,00
«Йулбарс тересини епинган пахловон» 4 447,00
«Кадимий кушик» 6 000,00
«Киёматга колган тазарру» Р.Юлдаш 2 000,00
«Кон Давоси» 5 500,00
«Коракуз мажнун» 7 323,00
«Кубро» Шайх Нажмиддин 3 282,00
«Кузгудаги икковлон» (роман) 10 165,00
«Кургон узра гулханлар» 6 000,00
«Кургонланган ой Кайвонининг мангу макони» 5 000,00
«Майсалар уйгонган тонг» 5 300,00
«Махак тоши» 4 062,93
«Махмуд Замахшарий»(узб) 1 500,00
«Махмудхужа Бехбудий» 2 100,00
«Мехргиёх» 9 360,00
«Мубтало булдум санга»А.Навои.З.М.Бобур 4 524,00
«Мухаббат бадали» 5 168,00
«Мухаббат мазхаби» 2 500,00
«Мухаббат маъвоси» Ж.Румий 4 933,66
«Нур тула уй» 4 000,00
«Одам савдосига карши кураши буйича халкаро шарт» (узб) 6 530,00
«Окшаом Хабарлари» 7 000,00
«Осий банда» (хотиралар) (Автор: Одил Ёкубов) 5 000,00
«Паганини кисмати»/роман/ 10 570,00
«Сабо ва Самандар» 6 000,00
«Самантой» 3 500,00
«Санга кунглумни олдурим» 2 000,00
«Севги киссалари» У.Хошимов 12 863,01
«Синган сетор» 5 000,00
«Сохибкирон Амир Темур» 2 900,00
«Сохибчангал» (роман) 6 950,00
«Сукунат сохили» 4 900,00
«Сунгги ов» (кисса ва хикоялар) 4 660,00
«Тангри кудуги»/роман/ 8 460,00
«Тарихи Рашидий» 20 700,00
«Тогдаги ёлгиз одам» 6 000,00
«Тоглар хам карийди» 1 600,00
«Тонгда кайтгаган капторлар» 3 000,00
«Узун йулакдаги икки киши» 7 000,00
«Улугбек Мухаммад Тарагай» 1 400,00
«Умр карвони» Р.Хамзатов 4 368,03
«Умр окар даредир» 9 900,00
«Умрим гули» М.Голиб 3 941,20
«Утли рух» 3 500,00
«Ушалмаган орзулар» 3 200,00
«Футболга тикилган Бош» 3 500,00
«Хаёт тилсими» 3 ж. 9 265,93
«Хаетий хикоялор» 5 000,00
«Хазиналар ороли» 5 700,00
«Хазон булган мухаббат,Талваса» 6 200,00
«Хайём «/роман/ 7 000,00
«Хайрат онаси» 3 200,00
«Хайрат» Э.Очилов 4 205,18
«Хали хаёт бор» 5 500,00
«Хассага таянган бир кун» 5 000,00
«Хикматлар куллиёти» 6 500,00
«Хикматлар» Ж.Румий 6 633,00
«Хикматлар» Ф.Аттор 8 720,00
«ХОРАЗМ» (Явуз Баходир угли) 8 990,00
«Хукукий маданият ва миллий гоя» 4 300,00
«Шафтоли гули»(хикоялар) 3 400,00
«Шекспир ва Юриспруденция» А.Саидов 4 000,00
«Шовкин» Э.Аъзам 4 500,00
«Шуркишлок» 8 000,00
«Эврилиш» (хикоялар) 7 465,00
«Эй чехрасит табоним» Мукумий,Фуркат 5 272,00
«Эна шамол» Б.Кобул 4 500,00
«Юз ох, Захириддин Мухам мад Бобур…..» 2 800,00
«Юлдузлари олис осмон»/хикояляр/ 2 150,00
«Яшил чирок-доим огох» 2 404,26
А.Навои «Тарих ва шахс» 4 195,00
А.Навои «Хикматлар» 5 690,12
А.Парда»Севги саньата»/узбек/ 5 500,00
А.Раимов Хикматлар шодаси 11 303,64
А.Югнакий «Хикматлар» 5 757,83
Адолат тарозиси 4 838,00
Аждарнинг тавбаси( хажвий кисса ва хикоялар) узб. 6 200,00
Ахмад Яссавий (узб) 7 000,00
Ахмад Яссавий Бокиргоний «Хикматлар» 6 970,00
Ахтариб келдим сени Фузулий,Машраб 4 600,00
Бахт каерда? 4 ж. 12 016,39
Бибисара 6 000,00
Бир катир (узб) У.Шекспир 3 400,00
Бир киз куйлар ( узб) 3 300,00
Гул фасли 1 д.(шеърлар) 7 193,01
Дил курки (Камбар ота) 2 500,00
Дилдаги дур ( шеърлар) 2 ж. 10 094,55
Донолар Сухбати 4 753,00
Ёшлик бахори (Т.Хайитов) 1 500,00
Жаббор Халил «Довул» 6 250,00
Жамхонгаш Сайёх-Олимлар ( узб) 7 300,00
Замон талаби ва ижодкор масъулияти (Умирзок Улжабоев) 14 500,00
Ибрат мактаби ( ривоят ва хикоятлар) 5 405,00
Исмларнинг сирли олами 7 950,00
Ишк Ёмгирлари/шеърлар/ 4 965,00
Кадимги Юнонистон афсона ва ривоятлар 14 100,00
Кир устидаги аел 7 721,79
Китайские маски 9 700,00
Кодирий мужизаси 8 780,00
Кузгун-Сабрли куш Гонкондан келган тобут. роман(узб) 6 500,00
М.Ю.Лермонтов» Сузиб борар оппок бир елкан» 3 200,00
Марифат дафтари (узб) 6 181,56
Матлам саъдаин ва мажмаии Бахрайн 13 889,77
Матлам саъдайн ва мажмайи Бахрайн 2-китоб (Узбекс) 16 697,53
Махтумкули «Хикматлар» 5 457,89
Машраб «Агар ошиклигим айтсам» 4 112,92
Мен бу жахонга сигмасман 3 400,00
Мозий дафтаридан сахифалар 6 000,00
Монти Кристонинг сирли хазинаси 7 000,00
Мунаввар лахзалар 8 214,82
Мунис Огахий»Мушкин кошининг хайъати» 4 593,00
Мухаббат фасли 2 200,00
Мухаммад Ал-Хоразмий 1 700,00
Нюренбергга саёхат (сафарнома,кисса.хикояллар) узб. 4 600,00
Огахий»Жамолинг жилваси» 3 333,52
Ой тулишган кечада (Ф.Г.Лорка) 4 230,00
Ок аждар сайёраси узб. 5 700,00
Ок гул 9 100,00
Ок румол (кисса ва хикоялар) ( узб) 5 000,00
Олтин дарвозали юрт (А.Хамро) 4 860,00
Онажон 7 741,90
Пахловон Махмуд 3 526,00
Рамзлар силсиласи 4 954,00
Рубоий гулшани (узб./л) 4 100,00
С.Шерозий»Хикматлар» 5 693,04
Сайерамиз муъжизалари 6 650,00
Санъат бир гулшанки (автор: Озода Назарова) 5 874,00
Созанда (Муаллиф: Комил Аваз) 10 981,49
Сув париси 9 695,00
Т.Шевченко»Мени ёд эт» 3 656,89
Тараккиет мезони 12 760,57
Тарки дунё (роман-хроника) 4 600,00
Таскин топган рашк(узб) 7 000,00
Темурий Маликалар (узб/лотин, автор Т.Файзиев) 1 664,00
Тупрок хиди (узб) 6 500,00
Турт Танхо (хотиралар) 6 430,00
Узингизнинг»Шум бола» нгизман 6 400,00
Улисс саргузаштлари 21 115,00
Умрим маеклари 5 ж. 10 220,69
Умр-ипига терилган маржон 8 500,00
Устозингдан айрилма газалар 3 400,00
Фидоий (узб) 6 000,00
Фотима Шарипова»Тошкент йулбарси « 7 700,00
Чангалзор «Пайгамбари»нинг халокати (У.Абдурахмонов) 6 000,00
Широк(узбекский) 4 036,82
Э.Очилов»Хикматлар хазинаси» 2 700,00
Эсимдадир ажиб дам хали(узб) 3 400,00
Ю.Файзуллов» ЛАФЗ» 7 100,00
Ярашмаган ялла (Яйра Сагдуллаева) 1 400,00
Энциклопедик адабиётлар
«Дуне мамлакатлари» (Энциклопедия» 17 007,44
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 10-жилд 31 890,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 11-жилд 30 292,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 12-жилд 33 911,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 1-жилд 35 012,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 2-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 3-жилд 34 094,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 4-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 5-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 6-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 7-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 8-жилд 33 543,00
Узбекистон Миллий Энциклопедияси, 9-жилд 33 543,00