Ўзбек адабий тилшунослиги, адабиётшунослик (266 та)

Ўзбек адабий тили

А.Ғуломов, М.Асқарова. Ҳозирги ўзбек адабий тили, синтаксис
А.Мухторов, У.Санақулов. Ўзбек адабий тили тарихи
А.Пўлатов, Т.Мўминова, И.Пўлатова. Дунёвий ўзбек тили. 1-жилд
Абдуазим Содиқов, Абдузуҳур Абдуазизов, Муҳаммадаваз Ирисқулов. Тилшуносликка кириш
Абдулҳамид Нурмонов. Ўзбек тилшунослиги тарихи
Абдузуҳур Абдуазизов. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси
Адабий герменевтика ва мумтоз бадиий тил (М.Тожибоев, Ш.Юсупова, Э.Бўриев)
Аҳмад Ишаев. Ўзбек диалектал лексикографияси
Аминжон Маматов. Ўзбек тили лексикологиясидан материаллар
Азим Ҳожиев. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари
Баҳром Бафоев. Кўҳна сўзлар тарихи
Бахтиёр Абдушукуров. Қисаси Рабғузий лексикаси
Болта Жўраев. Юқори Қашқадарё ўзбек шевалари
Босим Тўйчибоев, Бўрибой Ҳасанов. Ўзбек диалектологияси
Дурдона Худойберганова. Матннинг антропотсентрик тадқиқи
Эргаш Фозилов. Ўзбек тилининг тарихий морфологияси
Эргаш Умаров. Урхун ёзуви
Фаттоҳ Абдуллаев. Ўзбек тилининг Хоразм шевалари
Ғани Абдураҳмонов, Алибек Рустамов. Қадимги туркий тил
Ғани Абдураҳмонов, Шамсиддин Шукуров. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси
Ҳамид Неъматов. Ўзбек тилининг тарихий фонетикаси
Ҳасанбой Жамолхонов. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси
Лингвист. 5-китоб (мақолалар тўплами)
М.Асқарова, Р.Юнусов, М.Йўлдошев, Д.Муҳамедова. Ўзбек тили практикуми
М.Ҳамроев. Ҳозирги ўзбек тилидаги кўрсатиш олмошларининг функционал-семантик хусусиятлари
Маъруфжон Йўлдошев ва б. Бадиий матннинг лисоний таҳлили
Маъруфжон Йўлдошев. Бадиий матн лингвопоэтикаси
Маъруфжон Йўлдошев. Чўлпон сўзининг сирлари
Маҳмуд Саттор. Ўзбекнинг гапи қизиқ
Миразиз Миртожиев. Ўзбек тили фонетикаси
Муҳаммад Ҳакимов. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари
Муҳаммадаваз Ирисқулов. Тилшуносликка кириш
Н.Абдураҳмонов. Қадимги туркий тил
Нарзулла Қосимов. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари
Насимхон Раҳмонов, Қосимжон Содиқов. Ўзбек тили тарихи
Насриддин Назаров. Лақайлар – диалектология ва фразеология
Назар Ражабов. Ўзбек шевашунослиги
Назар Ражабов. Ўзбек халқ шеваларида феълнинг морфологик тузилиши
Низомиддин Маҳмудов, Абдуҳамид Нурмонов. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси (синтаксис)
Нодирбек Абдулаҳатов ва б. Девону луғотит турк асаридаги лексик бирликлар тадқиқи
Ўзбек филологиясининг долзарб муаммолари. 2-китоб
Ўзбек тили стилистикаси
Ўзбек тили тарихи масалалари
Ўзбек тилининг илмий грамматикаси учун материаллар. Филология. 2-китоб (А.Ғулом, З.Маъруф, Ҳ.Ғозиев)
Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси
Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари (3-тўплам)
Ойдин Мўминова. Ўзбек тилида мансаб ва унвон номларининг лексик-семантик таркиби
Қаландар Сапаев. Ҳозирги ўзбек тили. Морфемика, сўз ясалиши ва морфология
Қосим Муҳаммаджонов. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси
Қосимжон Содиқов, Қудратулла Омонов. Ўзбек тилининг ёзма услублари тарихидан
Қосимжон Содиқов. Кўк турк битиглари
Қосимжон Содиқов. Туркий ёзма ёдгорликлар тили
Қозоқбой Маҳмудов. Тилимизнинг қонунлари алифбомиз такомили гаровидир
Саидмусо Раҳимов. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари
Шамсиддин Шукуров. Ўзбек тилида феъл замонлари тараққиёти
Шавкат Раҳматуллаев. Ҳозирги ўзбек адабий тили
Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек тилининг янги алифбоси ва имлоси
Шавкат Раҳматуллаев. Ўзбек ва рус тилларини қиёслаш
Шуҳратхон Имяминова. Немис ва ўзбек тилларида бўғин ҳосил бўлиши
Собиржон Иброҳимов. Фарғона шеваларининг касб-ҳунар лексикаси
Собиржон Иброҳимов. Ўзбек тилининг Андижон шеваси
Солиҳ Муталлибов. Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк
Солиҳ Муталлибов. ХХ аср ёзма ёдгорликларида феъл категорияси
Суюн Қораев. Топонимика
Тўли Йўлдошев. Тожикистондаги ўзбек шевалари морфологияси
Турди Рустамов. Соф кўмакчилар (Ўзбек тили соф кўмакчиларининг тарихий тараққиёти)
Туркшунослик изланишлари (2-тўплам)
Туркшунослик тадқиқотлари (1-тўплам)
У.Турсунов, А.Мухторов, Ш.Раҳматуллаев. Ҳозирги ўзбек адабий тили
У.Турсунов, Б.Ўринбоев, А.Алиев. Ўзбек адабий тили тарихи
В.Решетов, Ш.Шоабдураҳмонов. Ўзбек диалектологияси
Х.Абдураҳмонов, А.Рафиев, Д.Шодмонқулова. Ўзбек тилининг амалий грамматикаси
Холманова З. Тилшуносликка кириш
Ё.Абдурасулов. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси
Зуҳра Мираҳмедова. Ўзбек тилининг анатомия теминологияси ва уни тартибга солиш муаммолари


Адабиётшунослик

Абдуғафур Расулов. Илми ғарибани қўмсаб
Абдуғафур Расулов. Истеъдод ва эътиқод
Абдулла Аъзам. Аруз. Навоий ва Бобур сабоқлари
Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд
Абдулла Қодирий. Ижод машаққати
Абдуқодир Ҳайитметов. Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари
Абдураҳмон Алимуҳамедов. Антик адабиёт тарихи
Абдурашид Абдуғафуров. Буюк бешлик сабоқлари
Абдурашид Абдуғафуров. Навоий ижодида сатира
Абдурашид Абдураҳмонов. Туркий халқлар оғзаки ижоди
Абдурауф Фитрат. Аруз ҳақида
Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 2-жилд
Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 4-жилд
Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5-жилд
Адабий турлар ва жанрлар. 3 жилдлик. 1-жилд
Адабий турлар ва жанрлар. 3 жилдлик. 2-жилд
Адабиёт назарияси. 2 жидлик. 1-жилд
Адабиёт назарияси. 2 жидлик. 2-жилд
Афтондил Эркинов. Навоий – пейзаж устаси
Аҳмад Алиев. Истиқлол ва адабий мерос
Акрам Узоқов. МДҲ халқлари адабиёти
Алибек Рустамий. Сўз ҳақида сўз
Анқабой Қулжонов. Илм ва ижод оламида
Анвар Ҳожиаҳмедов. Мактабда аруз вазнини ўрганиш
Анвар Ҳожиаҳмедов. Мумтоз бадиият малоҳати
Анвар Ҳожиаҳмедов. Шеър санъатлари
Анвар Ҳожиаҳмедов. Шеърий санъатлар ва мумтоз қофия
Аристотель. Поэтика
Асқар Мусақулов. Ўзбек халқ лирикаси
Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъус санойиъ
Азиз Қаюмов. Академик Ойбек
Азиз Қаюмов. Алишер Навоий
Азиз Қаюмов. Амир Темур қиссалари
Азиз Қаюмов. Ғозий
Б.Саримсоқов. Ўзбек фолклори очерклари. 2-жилд
Б.Сайимов, Ғ.Мўминов. Ўзбек фолклорининг эпик жанрлари
Бадиий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари
Бадиий матн таҳлили ва талқин муаммолари (илмий тўплам)
Бадиият жилолари (илмий тўплам)
Баҳодир Карим. Абдулла Қодирий. Танқид, таҳлил ва танқид
Баҳодир Саримсоқов. Ўзбек маросим фолклори
Баҳром Рўзимуҳаммад. Чўлпон – тонг юлдузи демак
Бахтиёр Назаров. Ҳаётийлик – ҳаётий мезон
Бегали Қосимов ва б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти
Бегали Қосимов. Маслакдошлар
Бегали Қосимов. Салом, келажак. Акрам Каттабеков. Тарих сабоқлари
Давлатёр Раҳим, Шихназар Матрасул, Нусратулла Жумахўжа. Феруз
Дилмурод Қуронов, Баҳодир Раҳмонов. Ғарб адабий танқидий тафаккури
Дилмурод Қуронов. Адабиётшуносликка кириш
Дилмурод Қуронов. Чўлпон насри поэтикаси
Дилором Каримова. Содиқ Мунший – Жондорнинг ширинкалом шоири
Дилором Салоҳий. Навоийнинг шеърий услуби масалалари
Эргаш шоир ва унинг достончиликдаги ўрни
Эргашали Шодиев. Машраб
Эркин Аҳмадхўжаев. Гадоий (ҳаёти ва ижодий мероси)
Эркинжон Худойбердиев. Адабиётшуносликка кириш
Фозила Сулаймонова. Шекспир Ўзбекистонда
Фурқат ижодиёти (масъул муҳаррир А.Қаюмов)
Ғаффор Мўминов. Изланишларимдан қатралар
Ғулом Каримов. Ўзбек адабиёти тарихи. 3-китоб (ХIХ асрнинг 2-ярмидан ХХ аср бошигача)
Гулчеҳра Хўжанова. Ҳибат-ул ҳақойиқ ҳақиқатлари
Ҳакимжон Каримов. Ўзбек романларининг тараққиёт тамойиллари
Ҳамид Олимжон. Мукаммал асарлар тўплами. 10 жилдлик. 5-жилд. Тадқиқот ва мақолалар
Ҳамид Олимжон. Мукаммал асарлар тўплами. 10 жилдлик. 9-жилд. Публицистика ва адабиётшунослик
Ҳамиджон Ҳомидий, Маҳмуджон Маъмуров. Наманган адиблари
Ҳамиджон Ҳомидий. Фирдавсий ва ўзбек адабиёти
Ҳамиджон Ҳомидий. Низомий дилбандлари
Ҳамиджон Ҳомидий. Шоҳноманинг шуҳрати
Ҳамидулла Болтабоев. Абдурауф Фитрат – адабиётшунос
Ҳамидулла Болтабоев. Фитрат ва жадидчилик
Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами. 5 жилдлик. 5-жилд. Хатлар, адабий-тарихий лавҳалар
Ҳасан Қудратуллаев. Бобур армони
Ҳасанхожа Нисорий. Музаккири аҳбоб
Ҳомил Ёқубов. Сайланма. Икки жилдлик. 1-жилд. Адабий мақолалар
Ҳотам Умуров. Бадиий ижод асослари
Ҳозирги ўзбек адабиётининг миллий ўзига хослиги
Иброҳим Ғафуров. Прозанинг шоири
Иброҳим Ҳаққул. Ўзбек адабиётида рубоий
Ингеборг Балдауф. ХХ аср ўзбек адабиётига чизгилар
Иноятулла Сувонқулов. Шоира Муаззамхон
Иноятулла Сувонқулов. Тафаккур шуълалари
Исломжон Ёқубов. Бадиий матн ва эстетик талқин
Исломжон Ёқубов. Миллий уйғониш даври ўзбек насри
Исо Жабборов. Жаҳон халқлари этнографияси
Иззат Султон. Адабиёт назарияси
Жаббор Эшонқул. Фолклор образ ва талқин
Жумагул Жумабоева. ХХ аср ўзбек шеъриятида психологик тасвир маҳорати
К.Имомов, Т.Мирзаев, Б.Саримсоқов, О.Сафаров. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди
Комилжон Имомов. Ўзбек халқ насри поэтикаси
Лутфулло Маҳмуд. Бобурни тушуниш бахти
М.Эшмуҳамедова. Девони ҳикмат қўлёзмалари тавсифи
Маъмура Жамолова. Ўзбек адабиётида нома жанри
Маҳбуба Қодирова. Шоира Муаззамхон
Маҳмуд Ҳасаний, Алимулла Ҳабибуллаев. Адабий манбашунослик ва матншуносликнинг назарий масалалари
Маҳмуда Обидова. Рустам туркумидаги достонлар
Мамасоли Жумабоев. Болалар адабиёти
Мамасоли Жумабоев. Ўзбек ва жаҳон болалар адабиёти
Маматқул Жўраев, Манзура Пиримқулова. Миф, фолклор ва адабиёт
Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 5-жилд. Адабий-танқидий мақолалар
Марҳабо Қўчқорова. Бадиий сўз ва руҳият манзаралари
Матназар Пирназаров. Поэтик жанрлар типологияси
Матёқуб Қўшжонов, Абдулла Қаҳҳор маҳорати
Матёқуб Қўшжонов. Қодирий – эрксизлик қурбони
Матёқуб Қўшжонов. Сайланма. 2 жилдлик. 1-жилд. Адабий портретлар
Мўмин Ҳошимхонов. Машраби мўътабар ўзим (1-жилд)
Мўмин Ҳошимхонов. Машраби мўътабар ўзим (2-жилд)
Мўмин Ҳошимхонов. Машраби мўътабар ўзим (3-жилд)
Муҳаммад Азимов. Ҳофиз Шерозий ва ўзбек адабиёти
Муҳаммаджон Холбеков. Ўзбек адабиёти Францияда
Муҳаммадризо Рузбеҳ. Ҳозирги замон Эрон адабиёти
Муҳайё Йўлдошева. Янгиланишлар мангулиги
Мунира Қосимова. Муҳаммадниёз Нишотий
Н.Шукуров, Н.Ҳотамов, Ш.Холматов, М.Маҳмудов. Адабиётшуносликка кириш
Наим Каримов. Абдулҳамид Сулаймон ўғли Чўлпон
Наим Каримов. Ғафур Ғулом
Наим Каримов. Истиқлолни уйғотган шоир
Наим Каримов. Маҳмудхўжа Беҳбудий
Наим Каримов. Ойбек ва Зарифа
Наим Каримов. Ойбек
Наим Каримов. ХХ аср адабиёти манзаралари (1-китоб)
Нажмиддин Комилов. Тафаккур карвонлари
Натан Маллаев. Ўзбек адабиёти тарихи. 1-китоб (энг қадимги даврдан ХVII асргача)
Натан Маллаев. Сўз санъатининг гултожи
Навоийга армуғон (2-китоб)
Навоийга армуғон (4-китоб)
Нўмон Раҳимжонов. Асқад Мухтор поэтикаси
Нўмон Раҳимжонов. Бадиий асар биографияси
Нўмон Раҳимжонов. Мустақиллик даври ўзбек шеърияти
Нуриддин Шукуров. Бу олам саҳнида
Нурмуҳаммад Қобулов. Элбек
О.Жўраев. Ўзбек классик адабиётида фалсафий-дидактик достончилик
Очил Тоғаев. Ўзбек бадиий публицистикаси
Омонулла Мадаев, Тожихон Собитова. Халқ оғзаки поэтик ижоди
Ортиқ Қаюмов. Чет эл адабиёти тарихи
Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 13-жилд. Адабий-танқидий мақолалар
Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 14-жилд. Адабий-танқидий мақолалар
Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 15-жилд. Европа адабиётидан таржималар
Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 16-жилд. Рус классик адабиётидан таржималар
Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 17-жилд. Рус ва СССР халқлари адабиётидан таржималар
Ойбек. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 19-жилд. Рус тилидаги мақолалар
Озод Шарафиддинов. Абдулла Қаҳҳор
Озод Шарафиддинов. Чўлпонни англаш
Озод Шарафиддинов. Мустафо Чўқай, Чўлпон, Отажон Ҳошим
Озод Шарафиддинов. Сардафтар саҳифалари
Поэтик тафаккур ва талқин муаммолари (илмий тўплам)
Қурдош Қаҳрамонов. Адабий танқид – янгиланиш жараёнлари
Қурдош Қаҳрамонов. Адабий танқид ва ўзбек болалар адабиёти
Р.Муқимов, М.Шарипов. Қардош халқлар адабиёти
Раҳмон Қўчқор. Мен билан мунозара қилсангиз…
С.Мирзаев, С.Шермуҳамедов. Ҳозирги замон ўзбек адабиёти тарихи
Саид Аҳрорий. Танланган асарлар
Саидбек Ҳасанов. Навоийнинг етти туҳфаси
Санжар Содиқ. Ижоднинг ўттиз лаҳзаси
Сарвар Азимов. Сайланма. 2 жилдлик. 2-жилд. Абадият
Сайди Умиров. Дорилфунунлар тақдиримда
Сайдулла Мирзаев. Ҳаёт ва адабиёт
Сайдулла Мирзаев. ХХ аср ўзбек адабиёти
Шаҳноза Назарова. Хаёл ва ҳақиқат фолклор ва теология кесимида
Шарқ мумтоз поэтикаси манбалари
Шомирза Турдимов. Этнос ва эпос
Шомирза Турдимов. Гўрўғли достонларининг генезиси ва тадрижий босқичлари
Шуҳрат Ризаев. Жадид драмаси
Собир Мирвалиев. Ўзбек адиблари
Совет адабиёти хрестоматияси (1955)
Султонмурод Олим. Нақшбанд ва Навоий
Суйима Ғаниева. Алишер Навоий (ҳаёти ва ижоди)
Тасаввуф адабиёти лингвопоэтикаси (мақолалар тўплами)
Тўра Мирзаев. Халқ бахшиларининг эпик репертуарлари
Тўхтасин Жалолов. Гўзаллик оламида
Тўхтасин Жалолов. Ўзбек шоиралари
Тожи Қораев. Танланган асарлар
Тошмурод Бўриев. Классик шеър ўлчови
Тозагул Матёқубова. Поэтик идрок ва маҳорат
Турсуной Содиқова. Эл устозим
Улуғбек Ҳамдам. Бадиий тафаккур тадрижи
Улуғбек Ҳамдам. Янгиланиш эҳтиёжи
Улуғбек Саидов. Европа маърифатчилиги ва Миллий уйғониш
Умарали Норматов. Етуклик
Умида Расулова. ХХ аср ўзбек қиссалари тадрижи
Виссарион Белинский. Адабий орзулар
Виссарион Белинский. Танланган асарлар
Воҳид Абдуллаев. Алишер Навоий Самарқандда
Воҳид Абдуллаев. Ўзбек адабиёти тарихи. 2-китоб (ХVII асрдан ХIХ асрнинг иккинчи ярмигача)
Хорижда тасаввуф таълимотининг ўрганилиши
Хуршида Ҳамроқулова. Адабиётда ҳаёт-мамот муаммоси
ХХ аср ўзбек адабиёти тарихи
Йўлдош Солижонов. Фаргона адиблари
Замира Иброҳимова. Қувноқликка яширинган изтироблар
Зубайда Ҳусаинова. Ўзбек топишмоқлари
Зулфия. Адабий ўйлар
Зулхумор Мирзаева. ХХ аср ўзбек адабиётининг Америкада ўрганилиши