Аудиокутубхона: мумтоз ғазал ва рубоийлар (737 та)

Ғазал ва рубоийлар

Абу Али ибн Сино — Рубоий ва ҳикматлар
Алишер Навоий — Афлокка сен шитоб бердинг (Лайли ва Мажнундан)
Алишер Навоий — Андин бериким, қошимда ёрим йўқтур (рубоий)
Алишер Навоий — Аввал менга васли руҳпарвар не эди (рубоий)
Алишер Навоий — Бераҳмдурур оламу золим афлок (рубоий)
Алишер Навоий — Будур тилагимки улки маъбумдим эрур (рубоий)
Алишер Навоий — Чун лола тўкулди, лолагун жом ичма (рубоий)
Алишер Навоий — Элдин қочиб улки, тутса тоғ ичра қарор (рубоий)
Алишер Навоий — Эй боди сабо, агар ҳаво айлагасен (рубоий)
Алишер Навоий — Эй боди сабо, айласанг ул сари гузор (рубоий)
Алишер Навоий — Эй жисм, анинг кўйини пайдо қилакўр (рубоий)
Алишер Навоий — Эй кўнгул ўшул кўйни маъво қила кўр (рубоий)
Алишер Навоий — Фардлар
Алишер Навоий — Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш (рубоий)
Алишер Навоий — Ғурбатқа тушуб заифу бемор ўлдум (рубоий)
Алишер Навоий — Гар ошиқ эсанг, меҳру вафо қилма ҳавас (рубоий)
Алишер Навоий — Гул зикрин эшитурмену йўқ гулдин асар (рубоий)
Алишер Навоий — Ҳам жисмингга заъф бўлса жоним садқа (рубоий)
Алишер Навоий — Ҳам савмаа кунжи шайхи таррорға бас (рубоий)
Алишер Навоий — Ҳар кимдин даҳр ичинда донолик эрур (рубоий)
Алишер Навоий — Ҳар лаҳза кўнгул ғамингда маҳзун бўладур (рубоий)
Алишер Навоий — Ҳар тараф азм айлаб ул шўхи ситамгор, эй кўнгул (мусамман)
Алишер Навоий — Ишқ зор этти халойиқ ибтилосидин мени (мусаддас)
Алишер Навоий — Жоҳилки, ҳасад бўлғай анинг жаҳлиға зам (рубоий)
Алишер Навоий — Жонбахш лабинг чашмайи ҳайвонму эмас (рубоий)
Алишер Навоий — Жонимға қилур жавру жафо ёр асру (рубоий)
Алишер Навоий — Камол эт касбким, олам уйидин (қитъа)
Алишер Навоий — Кўксумни жафо тийғи била ёра қилинг (рубоий)
Алишер Навоий — Кўз бирла қошинг яхши, қабоғинг яхши (рубоий)
Алишер Навоий — Лаълингни қилиб нуктасаро, эй қарокўз (рубоий)
Алишер Навоий — Маҳбубдурур гулу висоли матлуб (рубоий)
Алишер Навоий — Маҳбубға эътимод қилмоқ бўлмас (рубоий)
Алишер Навоий — Маҳбубқа эътимод қилмоқ бўлмас (рубоий) (2)
Алишер Навоий — Мунглуғ бошим остидағи тошимниму дей (рубоий)
Алишер Навоий — Не мижмардур, тўла ахгар, вале ул мижмар андоми (чистон)
Алишер Навоий — Ўлсам ясаманг мунда мазоримни менинг (рубоий)
Алишер Навоий — Оҳким, волиҳ мен ул сарви хиромондин жудо (мухаммас)
Алишер Навоий — Олтин-кумуш этма касб давлат кунидин (рубоий)
Алишер Навоий — Қилдек заифликка бели қил сабаб (рубоий)
Алишер Навоий — Қитъалар
Алишер Навоий — Субҳидам махмурлуқтин тортибон дарди сари (мусаддас)
Алишер Навоий — То даҳрдурур, даҳр уза султон бўлғил (рубоий)
Алишер Навоий — Тоғ ичра ажаб шоҳдур ул шефтаҳол (рубоий)
Алишер Навоий — Турк назмида чу мен тортиб аълам (маснавий)
Алишер Навоий — Тутмай мени зору нотавон бирла кўнгул (рубоий)
Алишер Навоий — Ул дурри саминки, бор эди кўзума ёш (рубоий)
Алишер Навоий — Ул кўзки, даме бўлмади соғ, эй қаро кўз (рубоий)
Алишер Навоий — Хуштур бўлсак, иковла ҳамдам сену мен (рубоий)
Алишер Навоий — Ё кошифи асрори ниҳон бўлса киши (рубоий)
Алишер Навоий — Ё рабки, фано базмида хос айла мени (рубоий)
Алишер Навоий — Йўқ даҳрда бир бесарусомон мендек (рубоий)
Алишер Навоий — Ёшунған эмиш қора булутқа моҳим (рубоий)
Алишер Навоий — Зоҳид сенга, ҳур, манга жонона керак (рубоий)
Атоий — Кел, эй дилбарки, бўстон вақти бўлди (ғазал)
Бедил — Бетамиз бўлади дарди йўқ одам (рубоий)
Бедил — Фоний бўлсам-да бақо шул ердадир (ғазал)
Бедил — Жунун айт, қайдасан, вайрона қайда (ғазал)
Бедил — Сўз лутфин туёлмас ҳар қандай қулоқ (рубоий)
Бобур — Агарчи сенсизин сабр айламак, эй ёр, мушкулдур (ғазал)
Бобур — Баҳор айёмидур, доғи йигитликнинг авонидур (ғазал)
Бобур — Бўлмадим умримда бирдам хотири ҳуррам била (ғазал)
Бобур — Чархнинг мен кўрмаган жабру жафоси қолдиму (ғазал)
Бобур — Чун мени қўймас фалак бир лаҳза васл айёмида (ғазал)
Бобур — Давлатқа етиб, меҳнат элин унутма (рубоий)
Бобур — Ғурбатта ул ой ҳажри мени пир қилибтур (ғазал)
Бобур — Жамолинг васфини, эй ой, неча элдин эшитгаймен (ғазал)
Бобур — Ким кўрубдур, эй кўнгул, аҳли жаҳондин яхшилиғ (2)
Бобур — Ким кўрубтур, эй кўнгул, аҳли жаҳондин яхшилиғ (ғазал)
Бобур — Ким ёр анга илм толиби, илм керак (рубоий)
Бобур — Кўнгли тилаган муродиға етса киши (рубоий)
Бобур — Ўлум уйқусиға бориб, жаҳондин бўлдум осуда (ғазал)
Бобур — Сенинг ишқингда эй номеҳрибон, бехонумон бўлдим (ғазал)
Бобур — Хазон яфроғи янглиғ гул юзунг ҳажрида сарғардим (ғазал)
Бобур — Ёд этмас эмиш кишини ғурбатда киши (рубоий)
Бобур — Ёлиғингким жон била мен хастадурмен зор анга (ғазал)
Ҳофиз — Агар он турки Шерози бадаст орад дили моро (ғазал)
Ҳофиз — Дилимизни этар гаррон ўшал Шероз жонони (ғазал)
Ҳофиз Хоразмий — Нокас киши ҳеч маҳрами жон бўлмас (рубоий)
Лутфий — Ҳеч қила билмон тобуқдин ошно (рубоий)
Лутфий — Мени шайдо қиладургон бу кўнгулдир, бу кўнгил (ғазал)
Лутфий — Сенинг ширин лабинг жондин қолишмас (ғазал)
Машраб — Кокулунг анбар дурур, жон ичида жонон қиз (ғазал)
Мирзааҳмад Олим — Билмадим не сир эдинг мен сенга лекин тўймадим (ғазал)
Мирзааҳмад Олим — Карвонлар кетибди, бу нечук карвонсаро (ғазал)
Муқимий — Сояйи дурменки боқмас, офтобим ким десун (ғазал)
Нодира — На гул сайр айла, на фикри баҳор эт (ғазал)
Нодира — Нигори гулбаданимни тушимда кўрсам эди (ғазал)
Нодира — Ёрнинг васли эмас озорсиз (ғазал)
Огаҳий — Ошиқи хаста жисмининг роҳати жони сизмусиз (ғазал)
Паҳлавон Маҳмуд — Андишани сен ўзингга дил кор айла (рубоий)
Паҳлавон Маҳмуд — Давронда кўп кўзни мен гирён кўрдим (рубоий)
Паҳлавон Маҳмуд — Кўнглим оппоқ, на кек ва на кинам бор (рубоий)
Паҳлавон Маҳмуд — Маърифатнинг тили чолғу нойимдир (рубоий)
Паҳлавон Маҳмуд — Ўз нафсингга бўлгин амир, шунда мардсан (рубоий)
Паҳлавон Маҳмуд — Тупроқни ватан тутгувчи бир эр — менман (рубоий)
Саккокий — Бўюнгтек бутмади бўстон аро сарви равон, эй жон (ғазал)
Хоразмий — Муҳаббатнома (достондан парча)
Юсуф Амирий — Вафо то бўлди жононимға махсус (ғазал)


Алишер Навоий ғазаллари

Алишер Навоий — Ажаб эмастур, агар бўлса дардим огоҳи
Алишер Навоий — Ашкдин бўлди қорарған кулбаи вайроним оқ
Алишер Навоий — Ашриқат мин акси шамсул каъси анворул худо
Алишер Навоий — Асрадинг куйдургали ушшоқи музтар кўнглини
Алишер Навоий — Аввал иста манзили амну ҳарифи сода топ
Алишер Навоий — Айласа муғбача дайр ичра мени масти маланг
Алишер Навоий — Бағримни тиғи ҳажр ила юз пора қилдилар
Алишер Навоий — Баҳона қатлимадур ишқдин фасона санга
Алишер Навоий — Баҳорни нетайин хўп менинг баҳоримға
Алишер Навоий — Бас ажабдур, икки лаълин кўрсангу оғзин доғи
Алишер Навоий — Бас тийра эрди субҳидамим шоми ғамгача
Алишер Навоий — Бас ёмон ҳоле тушубтур, ёрлар, мен зорға
Алишер Навоий — Баски кўнглумни фалак мажруҳу вайрон истагай
Алишер Навоий — Баски қон борди аламлар юзланиб ҳар доғима
Алишер Навоий — Бил ани дайрда масти мудом мен янглиғ
Алишер Навоий — Бир кун, эй хушу хирад, мен телбага ёр эрдингиз
Алишер Навоий — Бир куни мени ул қотили мажнуншиор ўлтургуси
Алишер Навоий — Бир парий пайкар ғами ошуфтаҳол этмиш мени
Алишер Навоий — Бир қатла бўлса эрди ул гул узор ошиқ
Алишер Навоий — Бир йўли бизни унутқунг бори
Алишер Навоий — Биров ғами яна кўнглумга қўзғолон соладур
Алишер Навоий — Биров тиғи фироқи, ваҳ яна кўксумни чок айлар
Алишер Навоий — Бизга ул маҳваш тилию кўнгли бирла ёр эмас
Алишер Навоий — Бизга етмас эрди бир номеҳрибон дарду ғами
Алишер Навоий — Бизга йўқтур олам аҳлидин жафодин ўзга иш
Алишер Навоий — Бизинг шайдо кўнгул бечора бўлмиш
Алишер Навоий — Бўлди қотил кўз била зулфи сияҳкори анинг
Алишер Навоий — Бўлди шому қилди жонимға жафо бунёди тун
Алишер Навоий — Бўлмас эрмиш дилраболар аҳди маҳкам, эй рафиқ
Алишер Навоий — Бўлмасам ошиқ, фиғоним зор бўлғайму эди
Алишер Навоий — Бўлмайин ҳусн кўнгул топмади ишқ ичра тараб
Алишер Навоий — Бўлмишам ошиқ яна, эй ақли нофаржом, кет
Алишер Навоий — Бўлса бўлғай сарви қадлар ичра ҳар гулрў малиҳ
Алишер Навоий — Бўлса кўюнг туфроғи заъф ичра жисмим бистари
Алишер Навоий — Бода гул-гул айламиш равшан узоринг боғини
Алишер Навоий — Бода тобидин қизил раглар узоринг боғида
Алишер Навоий — Боғ ичра чу гарм бўлди бозоринг
Алишер Навоий — Боғ ичра санга сочти гул оқу қизил яфроқ
Алишер Навоий — Боғдин келди насиму гул исин келтурмади
Алишер Навоий — Боғинга етмасун ошуб хазондин, ё раб
Алишер Навоий — Бор анингдекким керак ул кўзу қошу қадду юз
Алишер Навоий — Бормағил қаҳр била бағрим этиб қон эмди
Алишер Навоий — Бошиға чунки алиф кескай ул бути бебок
Алишер Навоий — Бошима еткурди тиғ ул шўҳи маҳ пайкар сабоҳ
Алишер Навоий — Бошимға заҳмларнинг қони турмасдин бўлуб ожиз
Алишер Навоий — Бу не қомат, бу не рафтору на шаклу на шамойил
Алишер Навоий — Буким қолибдур ул ой ҳажрида ҳаёт манга
Алишер Навоий — Букун ақшомға тегру менки, кўрмаймен қуёшимни
Алишер Навоий — Бут оллида чу сужуд айлагум ичиб бода
Алишер Навоий — Чарх агар солса йироқ юз йил висолингдин мени
Алишер Навоий — Чеҳра кўрсатгилки жон бермоқ тариқин кўрсатай
Алишер Навоий — Чекар ун кўнглум урсанг тийғи бедод
Алишер Навоий — Чекиб жон риштасин чобуксуворимким, каманд этмиш
Алишер Навоий — Чиқмаса жонон ғаму андуҳдин, жоним чиқар
Алишер Навоий — Чиқти пайконинг кўнгулдин оҳи дардолуд ила
Алишер Навоий — Чиқти ёрим кеча йўл азмин қилиб ул бағри тош
Алишер Навоий — Чок этиб кўнглумни очилсун демак осон эмас
Алишер Навоий — Чоклик кўнглум нишони ғунчаи хандонида
Алишер Навоий — Чу нома чирмадим ёзиб юзунг шавқида шўрангез
Алишер Навоий — Чу қўйдум ишқ, уят ҳар бедилу девонадин доғи
Алишер Навоий — Чу ул ҳури париваш жилва айлар вақти, ноз эткай
Алишер Навоий — Чун анга нохуш келур, базмида отим тутмангиз
Алишер Навоий — Чун мени мажнун бошин атфол тоши синдурур
Алишер Навоий — Чун қўярмен ул жаҳон оройиши базмиға юз
Алишер Навоий — Чун сўз айтурсен лабинг титрар ғазаб қилғон чоғи
Алишер Навоий — Даҳр элидин нафъ агар йўқтур, зарар ҳам бўлмаса
Алишер Навоий — Даҳрдин меҳру вафо қилма ҳавас
Алишер Навоий — Дарди ҳажримға ул ики лаъли хандондур даво
Алишер Навоий — Дарди кўп урён танимға юз туман доғ ўлмамиш
Алишер Навоий — Дардлар кўнглумга юзлансун, балолар жонима
Алишер Навоий — Дарду меҳнат тошин, эй маҳзун кўнгул, жонимға ўқ
Алишер Навоий — Дашт уза саргашта мажнуннинг таку пўй урмоғи
Алишер Навоий — Давр эл соғарини қилди майи ноб тўла
Алишер Навоий — Демагил мужгонким, ул кўз қасди аҳбоб айламиш
Алишер Навоий — Демаким, нўши лабидин қути жон қилдим ҳавас
Алишер Навоий — Демаким, оламда ошиқ сен киби кам бўлмағай
Алишер Навоий — Демангиз, ҳар кимниким бир ёр ила бор улфати
Алишер Навоий — Демон, эй хўблар, вафо қилингиз
Алишер Навоий — Дилбаро, сендин бу ғамким менда бордур, кимда бор
Алишер Навоий — Дўст бўлмас гар жамол аҳлиға жон қилсанг фидо
Алишер Навоий — Дўстлар, аҳли замондин меҳр умиди тутмангиз (1)
Алишер Навоий — Дўстлар, аҳли замондин меҳр умиди тутмангиз (2)
Алишер Навоий — Дўстлар, аҳли замондин меҳр умиди тутмангиз (3)
Алишер Навоий — Дўстлар, гар дўст қатлим истар ўлса, ўлтурунг
Алишер Навоий — Дўстлар, маҳрам деб элга роз ифшо қилмангиз
Алишер Навоий — Дўстлар, олам элига ёру ҳамдам бўлмангиз
Алишер Навоий — Доғларким, қўйдум ул ой фурқати озорида
Алишер Навоий — Дуд янглиғ дема, кўнглум оҳи дардолудидур
Алишер Навоий — Эл дарди ёрдин кам ўлур, менда ёр йўқ
Алишер Навоий — Эл тилидин жонима гар юз бало мавжуд эрур
Алишер Навоий — Элга ишқидин ғараз меҳру вафосидур анинг
Алишер Навоий — Эмас боғ ичра сариғ лола занбақ билки, ҳар сори
Алишер Навоий — Эмас лаълинг қатили жонға муҳтож
Алишер Навоий — Эмди бузмайдур ўкуш бедод ила даврон мени
Алишер Навоий — Эрур ҳамиша хазон баргидек бошимда шарор
Алишер Навоий — Эй алифдек рост қаддинг ҳасрати жонлар аро
Алишер Навоий — Эй дудоғинг шарбатида оби ҳайвон лаззати
Алишер Навоий — Эй фалак, бир ой ғамидин асру зор эттинг мени
Алишер Навоий — Эй фалак, ҳижрон ғамидин хотирим ношод эрур
Алишер Навоий — Эй гадойинг оллида мухтож аҳли тахту тож
Алишер Навоий — Эй ишқ, яна фурқат ўтин жонима урдунг
Алишер Навоий — Эй кўнгул, дедимки айлаб азм жононимға ет
Алишер Навоий — Эй кўнгул, душманлар онча макр ила фан қилдилар
Алишер Навоий — Эй кўнгул, ул аҳди ёлғон меҳр шартин қилди тут
Алишер Навоий — Эй кўнгул, ул оташин оразға кўп ўрганмагил (2)
Алишер Навоий — Эй кўнгул, ул оташин оразға кўп ўрганмагил
Алишер Навоий — Эй малоҳат шевалик, ширин дудоғинг сўзга уз
Алишер Навоий — Эй манга жонбахш гулбарги тарингдин тоза руҳ
Алишер Навоий — Эй муғанний, чун ниҳон розим билурсен соз туз (2)
Алишер Навоий — Эй муғанний, чун ниҳон розим билурсен соз туз
Алишер Навоий — Эй насими субҳ, аҳволим дилоромимға айт
Алишер Навоий — Эй қошинг фитнаву ул наргиси шаҳло офат
Алишер Навоий — Эй сабо, ҳолим бориб сарви хиромонимға айт
Алишер Навоий — Эй сабо, ҳолимни арз эт гул рухи таннозима
Алишер Навоий — Эй сабо, оввора кўнглум истаю ҳар ён бору
Алишер Навоий — Эй санга хунрез мужгону балоангез кўз
Алишер Навоий — Эй шикибу сабр, бир кун худ манга ёр эрдингиз
Алишер Навоий — Эй тани хоки хадангингга нишон бўлған кесак
Алишер Навоий — Эй, фироқингдин манга ғам рўзию меҳнат насиб
Алишер Навоий — Эй, гулшани ҳусн ичра хатинг сабзаи дилкаш
Алишер Навоий — Эй, жамолинг гулшани хўбу висолинг боғи хўб
Алишер Навоий — Эй, кўзу кўнглум, сиришку оҳдин тўфон қилинг
Алишер Навоий — Эй, лабинг зоҳир этиб ширин лафз
Алишер Навоий — Эй, латофат касбида ҳуснунга ҳожатманд гул
Алишер Навоий — Эй, қилиб зулфунг каманди ваҳшийи саҳрони сайд
Алишер Навоий — Эй, сенинг ханжари ҳажринг яраси жонима хос
Алишер Навоий — Эй, етиб лаълинг майидин руҳума осори файз
Алишер Навоий — Эйки, ҳусн аҳлиға нозу шева таълим айладинг
Алишер Навоий — Эйки, юз минг доғ қўйдунг жисми ғампарвардима
Алишер Навоий — Фиғонки, ёр вафо аҳлиға ситам қиладур
Алишер Навоий — Фиғонким, кўнглум олған дилбарим дилдорлиғ билмас
Алишер Навоий — Фироқ неши кўнгулнинг ичидаю тошида
Алишер Навоий — Фироқинг аро, эй гули сарв қомат
Алишер Навоий — Фориғу озода билмас мубталолардин хабар
Алишер Навоий — Фурқатингдин заъфарон узра тўкармен лолалар
Алишер Навоий — Ғам чекар жисму кўнгулни кулбайи аҳзон сари
Алишер Навоий — Ғам юкидин чангдек қаддим хам эттинг оқибат
Алишер Навоий — Ғамим кўп айта олмасмен не тонг кўнглум ҳалок ўлмоқ
Алишер Навоий — Ғаминг қаттиғлиғин қилсам ҳикоят (2)
Алишер Навоий — Ғаминг қаттиғлиғин қилсам ҳикоят
Алишер Навоий — Ғамзангни киши наззора қилмас
Алишер Навоий — Ғариблиғда деманким, ғаму малолати бор
Алишер Навоий — Ғарибликда демонгким ғаму малолати бор
Алишер Навоий — Ғунча гул ичра гаҳе пайдо бўлур гулзорда
Алишер Навоий — Гаҳ-гаҳ, эй шўх, мени бошинг учун ёд этгил
Алишер Навоий — Гар аламимға чора йўқ, бўлмаса бўлмасун нетай
Алишер Навоий — Гар баҳор эл топса бўстондин гулу райҳон иси
Алишер Навоий — Гар мени ўлтур, агар тиргузки, жоним сен менинг
Алишер Навоий — Гар менингдур ёр лўли бўлса, шоҳ этмон ҳавас
Алишер Навоий — Гар ўлмасам эди ул ойға ошно ҳаргиз
Алишер Навоий — Гар яна бир қатла ўз васлингға еткурсанг мени
Алишер Навоий — Гарчи ул ширинлаб ичган май эрур бисёр талх
Алишер Навоий — Гарчи ёр этмади ҳаргиз мени ношодни ёд
Алишер Навоий — Гириҳ-гириҳ чу тугарсен етар оёғинга соч
Алишер Навоий — Гўйиё бир-бирига ошиқ эрур ул икки қош
Алишер Навоий — Гўйиё кўнглум тахайюл мулкинииг султонидур
Алишер Навоий — Гўё лабу хаттингни тарҳ этканда наққоши азал
Алишер Навоий — Гул не бўлғайким, юзунг ҳажрида кўргаймен ани
Алишер Навоий — Гул сочар ел боғ аро, сарви равоним келдиму
Алишер Навоий — Гул уза анбар ёйилди, зоҳир эткач ёр хат
Алишер Навоий — Гул узра хатти мушкин бирла то қилдинг рақам пайдо
Алишер Навоий — Гул юзунг ҳажрида чиқса ўтлуқ оҳим гоҳлар
Алишер Навоий — Гулбарг уза қилмишсен то сабзаи тар пайдо
Алишер Навоий — Гулбун узра субҳидам ҳар сари гул барги тари
Алишер Навоий — Гулеким, ёр бергай мен кеби урён гадоларға
Алишер Навоий — Гули рухсоринг аро бўлғали пинҳон ғунча
Алишер Навоий — Гулруҳи раъно қадим чун боғ тавф айлар бориб
Алишер Навоий — Гулрухеким, жон ародур хор уза хори анинг
Алишер Навоий — Гулшан ичра йўқтур оромим дилоромим керак
Алишер Навоий — Гулшани кўюнгдин айру боғи ризвонни нетай
Алишер Навоий — Ҳажр ўти доғи билан кўнглумни, эй жон, ўртама
Алишер Навоий — Ҳажрдин ҳар дам қилур бу хотири афгор хавф
Алишер Навоий — Ҳажридин кўксумни дермен уйла афгор айласам
Алишер Навоий — Ҳажринг кунин бир йилчаву ҳар соатин бир ойча бил
Алишер Навоий — Ҳалқаи зулфунг кўнгул чекмасму эрди, эй парий
Алишер Навоий — Ҳам кўзум тортар, ҳам ул мезон била кўнглум солур
Алишер Навоий — Ҳар гадоеким, жаҳонда бир мувофиқ ёри бор
Алишер Навоий — Ҳар гаҳки қадаҳнўшим майли майноб айлар
Алишер Навоий — Ҳар гулки очибдур май ул орази дилжўда
Алишер Навоий — Ҳар кун ўткан кечадин ошуфта кўнглум зорроқ
Алишер Навоий — Ҳар кун оқшомғача ҳажрингда манга зорлиғ иш
Алишер Навоий — Ҳар неча еткурса ул шўхи ситамгар интизор
Алишер Навоий — Ҳар нечаким, жавру истиғно эрур жононға иш
Алишер Навоий — Ҳар ўқ ул қоши ё кўксумга отса, бехато етгай
Алишер Навоий — Ҳар ойки, ғайрима бир зарра меҳри фош ўлса
Алишер Навоий — Ҳар қачонким хотиримға ул кўзу қош эврулур
Алишер Навоий — Ҳарфи ишқ ўлди азалдин сафҳаи жонимда сабт
Алишер Навоий — Ҳижрон куни ҳар хастаки жононға йўлуқти
Алишер Навоий — Икки гул вақтидуру икки қуёш давронидур
Алишер Навоий — Илоҳи тоатқа тавфиқ берсанг риёдан асра
Алишер Навоий — Илтифот этти букун мени қулға ул шоҳ ўзгача
Алишер Навоий — Ишқ аро душвордур бўлмоқ киши ҳамдарди шоҳ
Алишер Навоий — Ишқ аро расволиғим элга берур Мажнунни ёд
Алишер Навоий — Ишқ аро тиш бағрима урсам, ичармен қон доғи
Алишер Навоий — Ишқ айлади юз оқилу фарзонани расво
Алишер Навоий — Ишқ даштин ҳеч ғурбаткаш мусофир кўрмасун
Алишер Навоий — Ишқ ҳар дам кўнглума бир ўзга меҳнат келтирур
Алишер Навоий — Ишқ ичинда жуз ўлум мушкилки, бўлғай бизга иш
Алишер Навоий — Ишқ ичра қани мен кеби зеру забар ўлған
Алишер Навоий — Ишқ журмиға мени, эй дўстлар, ёзғурмангиз
Алишер Навоий — Ишқ кўнглунгга солиб дард, ани қон этмиш
Алишер Навоий — Ишқ ўтидин қисматим дарду балому қилмадинг
Алишер Навоий — Ишқ шавқи ошти носиҳг чора еткурган сайи
Алишер Навоий — Ишқ сирриға амин кимса хаёл айламангиз
Алишер Навоий — Ишқидин, ваҳким, манга ҳар лаҳза ҳоле юзланур
Алишер Навоий — Ишқинг ўтидин таним кул бўлди, эй бадмеҳр, бил
Алишер Навоий — Ишқинг ўтиға қуруқ жисмим ўтун
Алишер Навоий — Ишва айлаб элга, оҳимдин таваҳҳум қилмадинг
Алишер Навоий — Истаб ул бутни хирад белида зуннорин кўрунг
Алишер Навоий — Истадим ёреки кўнглум дам-бадам шод айлагай
Алишер Навоий — Истаганлар бизни, саҳрои балода истангиз
Алишер Навоий — Истамассен хотири ушшоқи ҳайронингни жамъ
Алишер Навоий — Истамон кўнглумни айларда хаёл ул моҳни
Алишер Навоий — Истарам етсам қуюндек гул узорим қошиға
Алишер Навоий — Жавр ўқин хоки танимға урма кўп
Алишер Навоий — Жавру зулмунг гарчи ўлмаклик нишонидур манга
Алишер Навоий — Жилваи қаддинг қўруб, сарви равондин ким десун
Алишер Навоий — Жон фиғон айлар ғами ҳажрингда, жоним, эшит
Алишер Навоий — Жонда қўйдум чирмағон мактубини ҳижрон аро
Алишер Навоий — Жонға чун дермен не эрди ўлмаким кайфияти
Алишер Навоий — Жонға лаълингдин бир ўпмакдур қиёсан илтимос
Алишер Навоий — Жонға йўқ кўнглумдину кўнглумга йўқ жондин хабар
Алишер Навоий — Жонға зулфунг тобидин ул лаъли хандондур ғараз
Алишер Навоий — Жоним ичра заъфдур юзлангали жононға заъф
Алишер Навоий — Жунун саҳросида бое йўқ эркандур бу маҳзундек
Алишер Навоий — Каманди зулфунг аро солма печу тоб асру
Алишер Навоий — Кеча ҳар кавкаб кўрунгач, ёдима ойим келур
Алишер Навоий — Кеча келгумдур дебон ул сарви гулрў келмади (1)
Алишер Навоий — Кеча келгумдур дебон ул сарви гулрў келмади (2)
Алишер Навоий — Кеча келгумдур дебон ул сарви гулру келмади (3)
Алишер Навоий — Кечаким зулфунг хаёли кўнглум ичра айланур
Алишер Навоий — Келди сиймоби либос ичра яна ул гулузор
Алишер Навоий — Келгил, эй ороми жонимким, тилабтур жон сени
Алишер Навоий — Келки, ҳижронинг мени маҳзунни бадҳол айламиш
Алишер Навоий — Келмагил майхонаға, эй шайхи олий жоҳ, қайт
Алишер Навоий — Килк эрур жисмимки, тил бўлмиш демакдин лол анга
Алишер Навоий — Ким деди меҳрингни ул маҳвашқа равшан айлагил
Алишер Навоий — Кимга қилдим бир вафоким, юз жафосин кўрмадим
Алишер Навоий — Кимки анинг бир малаксиймо париваш ёри бор
Алишер Навоий — Кимки бир кўнгли бузуқнинг хотирин шод айлагай
Алишер Навоий — Кимки, васли ичра ёқсанг шамъи улфат, эй рафиқ
Алишер Навоий — Кимса ҳаргиз кўрмади чун аҳли даврондин вафо
Алишер Навоий — Кимса ёри бирла хуштур ғам дейишиб мунграшиб
Алишер Навоий — Кирди сиймобий либос ичра яна ул гулъузор
Алишер Навоий — Кирпикинг нешдуру, ғамзангу ҳажринг ҳам неш
Алишер Навоий — Кирса ул гул хирмани ағёр ила гулзор аро
Алишер Навоий — Киши кўрмайдурур ишқ ичра зоре мен кеби ҳаргиз
Алишер Навоий — Кишига берса ғаму меҳнати даврон танқис
Алишер Навоий — Кўксумда наъл бўлди хадангинг нишонаси
Алишер Навоий — Кўксумни тиғи меҳнат ила яра айлангиз
Алишер Навоий — Кўнглум аро бир ажаб муҳол ҳавастур
Алишер Навоий — Кўнглум ўтин зоҳир этсам, барча олам ўртанур
Алишер Навоий — Кўнглум оҳидин табассум лаълингга фан бўлмади
Алишер Навоий — Кўнглума ҳажрингда жаннат гулшани зиндон эрур
Алишер Навоий — Кўнглуму бағримни ғамзанг тиғи айлар ков-ков
Алишер Навоий — Кўнгул ичра ғам камлиги асру ғамдур
Алишер Навоий — Кўнгул ўт берки, бир гул ҳажридин кўксумга доғ ўртай
Алишер Навоий — Кўнгулким зарнишон пайконларингдин нотавон бўлмиш
Алишер Навоий — Кўнгулнинг чокидин гар бўлса жоннинг ваҳмию боки
Алишер Навоий — Кўнгулнинг хонумонин берди барбод
Алишер Навоий — Кўп қочар ёр, ани кўп қилсам мени зор орзу
Алишер Навоий — Кўрма сариғ баргу қил наззора рухсорим сари
Алишер Навоий — Кўрунур оташин лаълинг дилафрўз (2)
Алишер Навоий — Кўрунур оташин лаълинг дилафрўз
Алишер Навоий — Кўйида тоше тилармен қўйғали бош остиға
Алишер Навоий — Кўз ёшим бўлди равон бир наргиси жоду кўруб
Алишер Навоий — Кўз ёшим ғалтон борур ул орази дилжў сари
Алишер Навоий — Кўзда сув кўнгул аро ўт, не кўрарсен охир
Алишер Навоий — Кўздин учти ул парий, ваҳким, анга етмакка бот
Алишер Навоий — Кўзларида ишқдин су эрди уйқу ўрнида
Алишер Навоий — Кўзларим кўр эт, кўнгулга доғи ҳижрондин бурун
Алишер Навоий — Кўзум учарки, ҳумоюн юзунгни кўргай бот
Алишер Навоий — Кўзумдин учти яна ёрсиз бу шом уйқу
Алишер Навоий — Кўзумдур тийра, кўнглум ношикиб, эй хотирим коми
Алишер Навоий — Кўзумга ҳажрда бирдек қоронғудур туну кун
Алишер Навоий — Кўзунг қонимға сероб этти ўзни, нақди жон олғач
Алишер Навоий — Кўзунгга тани нотавоним фидо
Алишер Навоий — Кофургун либос аро ул сарвиноз экинму
Алишер Навоий — Кулбамға, баски, гардун ғам тоши ёғдурубтур
Алишер Навоий — Куйдуму топтим кўнгулни ўтға солғандин бу иш
Алишер Навоий — Куйсалар Фарҳоду Мажнун ишқдин афсона деб
Алишер Навоий — Лаъл эмас ширин лабингким жон топар андин ҳаёт
Алишер Навоий — Лаъли ишқ аҳлидин онча ғорати жон айламиш
Алишер Навоий — Лаъли жонбахшингда бир гавҳар агар топмиш ҳалал
Алишер Навоий — Лаълини десам чашмаи ҳайвон эрур ушбу
Алишер Навоий — Лабинг фикри бағримни қон қилдило
Алишер Навоий — Лабинг хаёлидаким, чок эрур манга кўнглак
Алишер Навоий — Лабингға то етибтур бармоғим ҳайратдин эркинму
Алишер Навоий — Лаҳза-лаҳза чунки ортар ул пари зеболиғи
Алишер Навоий — Манга бўлмағай ёр бегона ногаҳ
Алишер Навоий — Манга ишрат ери кунжи фано бас
Алишер Навоий — Манга май ўлмади рўзи тараб аёғинда
Алишер Навоий — Манга ўлмаклик эрур ҳажрда осон сенсиз
Алишер Навоий — Мангаки кўрмаки ул шўхнинг висол ўлғай
Алишер Навоий — Май бирла юзунг тим-тим аҳмарму экин оё
Алишер Навоий — Май лабингға етса, жонимға ҳарорат еткурур
Алишер Навоий — Май қуёшиму ичимда уёқиб
Алишер Навоий — Меҳнат ўқидин қабақдек қолмишам афғон аро
Алишер Навоий — Мен гадоға ҳар неча кўйи сари бормоқдур иш
Алишер Навоий — Мен киби парвона ишқ ўтида беоромдур
Алишер Навоий — Мен ўлар ҳолатдаю кўйида итлар қошима
Алишер Навоий — Мен ўлсам айламанг ул тифлға хабар ногаҳ
Алишер Навоий — Менда бир ўтдурки, гар дам урсам афлок ўртанур
Алишер Навоий — Мендин эл ҳар сўз деса, бовар қилур ул сарвқад
Алишер Навоий — Менга, соғинмаким, ул дилрабо эрур мунис
Алишер Навоий — Мени айлабтурур бир қотили паймоншикан ошиқ
Алишер Навоий — Мени бир нома бирла дилбарим ёд этмади ҳаргиз
Алишер Навоий — Мени ҳавосида девона айлади ул шўх
Алишер Навоий — Мени мен истаган ўз суҳбатиға аржуманд этмас (2)
Алишер Навоий — Мени мен истаган ўз суҳбатиға аржуманд этмас
Алишер Навоий — Меники муғбача дайр ичра айлагай усрук
Алишер Навоий — Менинг мажнунлуғумға ишқу савдо гар эрур боис
Алишер Навоий — Менинг расволиғимға бодаи гулгун эрур боис
Алишер Навоий — Менки ҳижрон даштиға кирдим қуюндек беқарор
Алишер Навоий — Менмудурмен кўз ёшим рангин бағир қони била
Алишер Навоий — Менмудурменким, кўнгулдин айрумен жондин доғи
Алишер Навоий — Минг ўтум бор, айлай олмасмен аён мингдин бирин
Алишер Навоий — Минг захм урди ханжари ишқинг бу тан аро
Алишер Навоий — Миръоти ҳуснунг тийрадур бу оҳи дардолуд аро
Алишер Навоий — Мовий ёғлиқдин қошинг, эй жонға бедод эткучи
Алишер Навоий — Муддаилар бетараҳҳум, ёр бепарво басе
Алишер Навоий — Муҳандисе топаю эгнима қанот ясатай
Алишер Навоий — Мушкул ишдур уйда бир ғойибни ҳар дам йўқламоқ
Алишер Навоий — Мувофиқ кийдилар, бўлмиш магар Наврўз ила байрам
Алишер Навоий — Музтариб кўнглум аро ул юз хаёли айланур
Алишер Навоий — Нашъа етмас бода гулгун базмгаҳ гулзор эса
Алишер Навоий — Насли одам бўлмади ҳаргиз муҳаббат мазҳари
Алишер Навоий — Навбаҳор айёми бўлмиш, мен диёру ёрсиз
Алишер Навоий — Навбаҳор ўлдию айшим гулбуни очилмади
Алишер Навоий — Назарға қайси тарафдинки, бир ғубор келур
Алишер Навоий — Не ажаб гирён кўзум гар бўлмас уйқу манзили
Алишер Навоий — Не ажаб, гар қилмасам гул рангу бўйин орзу
Алишер Навоий — Не ажаб, ҳар ён мени мажнун бошида ёралар (1)
Алишер Навоий — Не ажаб, ҳар ён мени мажнун бошида ёралар (2)
Алишер Навоий — Не ажаб, ушшоқ аро бўлсам мени зор ўзгача
Алишер Навоий — Не айб жон манга беҳол бўлса жононсиз
Алишер Навоий — Не айб, ишққа бу мўри мубтало ожиз
Алишер Навоий — Не бир ёреки, васлим саъйиға помардлиғ қилса
Алишер Навоий — Не бийми ҳажрдурурким, ниҳояти йўқ анинг
Алишер Навоий — Не деб айлай жонни зулфи мушкбўюнг садқаси
Алишер Навоий — Не дилоромеки, сўрғай дарди ҳолимдин гаҳе
Алишер Навоий — Не ҳаддим орзу қилмоқ ул ой базмида маҳрамлиқ
Алишер Навоий — Не ишқ эдики, адам айлади вужудимни
Алишер Навоий — Не лабидин истимў этдим қулоқ бир қатла сўз
Алишер Навоий — Не махласим бор анинг ишқидин канора қилиб
Алишер Навоий — Не май хуштур манга, не гул керакликтур, не гулзоре
Алишер Навоий — Не навъ борди экин уйга кеча ул чобук
Алишер Навоий — Не нахл қомат экинким, кўнгул хароби эрур
Алишер Навоий — Не осиғ оҳим ўти равшан зулолинг кунидек
Алишер Навоий — Не хам қошлардурурким, ҳасрати қаддимни ё қилмиш
Алишер Навоий — Неча бўлғай манга ҳажр ичра тазаллум, ё раб
Алишер Навоий — Неча даврон аҳлининг бедодидин шиддат чекай
Алишер Навоий — Неча кўргузсам ниёз, ул шўх ноз айлар, нетай
Алишер Навоий — Неча кўйидин чиқарға йўл сари боқиб турай
Алишер Навоий — Неча мен меҳнат чекиб, ул ой танаъум айлагай
Алишер Навоий — Неча оҳ урсам бўлур кўздин бағир хуноби фош
Алишер Навоий — Неча қамчи тушубтур ул қади сиймин бадан узра
Алишер Навоий — Нечаким куяр ҳажр аро жон манга
Алишер Навоий — Нечаким қатл била ноз эрур ёрға иш
Алишер Навоий — Нетиб туз этай қадким, жисмимда шиканлардур
Алишер Навоий — Нигор эркин буким, бармоғларингдин ошкор эттинг
Алишер Навоий — Нигорим дардима наззора қилмас
Алишер Навоий — Ниҳоли қаддинг элдин жон олур нозук хиром ичра
Алишер Навоий — Нилдин бехол холинг лаъли сероб устина
Алишер Навоий — Ногаҳ ўлдум бир кўзи соҳир гирифтори, нетай
Алишер Навоий — Номаси қўйнумда баским, изтироб айлар кўнгул
Алишер Навоий — Новакингнинг тусидин эрмас нишоне бўйниға
Алишер Навоий — Нукта кўп сурдунг, замоне лаъли жонпарварни ёп
Алишер Навоий — Нуктаси мафхум ўлур, бўлмас вале мафҳум оғиз
Алишер Навоий — Нуқтайи холингки кўздин доимо маъдум эрур
Алишер Навоий — Ўлукни тиргузур лаълинг Масиҳосо калом айлаб
Алишер Навоий — Ўн сакиз минг олам ошуби агар бошиндадур (1)
Алишер Навоий — Ўн сакиз минг олам ошуби агар бошиндадур (2)
Алишер Навоий — Ўпмак истар чоғда лаъли жомфизосин тишлади
Алишер Навоий — Ўртанурмен кечалар ҳажрингда андоқким чароғ
Алишер Навоий — Ўртанурмен, кўнглига андин асар бўлғайму деб
Алишер Навоий — Ўтға солғил сарвни, ул қадди мавзун бўлмаса
Алишер Навоий — Ўтлуқ узоринг, узра ул турфа холи жоду
Алишер Навоий — Ўйла ҳижрон тошларин ёғдурдн чархи тезгард
Алишер Навоий — Очмағай эрдинг жамоли олам аро кошки (1)
Алишер Навоий — Очмағай эрдинг жамоли олам аро кошки (2)
Алишер Навоий — Оғиз ичра тилингдек ғунчада гул барги тар бўлғай
Алишер Навоий — Оғзиким сўзда Масиҳодек қилур элни тирик
Алишер Навоий — Оғзим ачитқон дам-бадам ул лаъли шаккарханд эрур
Алишер Навоий — Оҳ ўти бирла юзунг ҳажрида қилсам гашти боғ
Алишер Навоий — Оҳимни сарсар айлабон, ашкимни тўфон айладинг
Алишер Навоий — Оҳким, ғам тийғидин кўксумни қилди чок ишқ
Алишер Навоий — Оҳким, кўнглум бузулди топмайин жонон вуқуф
Алишер Навоий — Оҳким, номеҳрибоним азми бедод айлади
Алишер Навоий — Оҳким, ул ошно бегона бўлди оқибат
Алишер Навоий — Оҳу ашкимдин шикоят айламиш ул тунд хў
Алишер Навоий — Олами ишқ ичра дардинг ўтдурур, ҳажринг ҳам ўт
Алишер Навоий — Олғали кўнглум миниб бир барқи рафтор от кел
Алишер Навоий — Олур жонимни ишқу манга дам урмоқ маҳол ўлмиш
Алишер Навоий — Онча даврон бирла кўрдум аҳли даврондин жафо
Алишер Навоий — Онча кўнглумдадур гулшани ҳижрон тикани
Алишер Навоий — Онча ёр алтофидин ҳар кун етар шармандалиғ
Алишер Навоий — Ончаким ул ғамза сурди кўргузуб бедод тиғ
Алишер Навоий — Онсиз ўлмоқ, эрур ўлмоқ жонсиз
Алишер Навоий — Оразин кўрдум, ниҳон ашк айлади сирримни фош
Алишер Навоий — Оразинг гулдур, гул узра сунбули тар кокулунг
Алишер Навоий — Оразинг ҳажрида зор эрдим қуёш ботқон чоғи
Алишер Навоий — Оразинг кўрмакка, жоно, мунтазир эрдим ҳар ой
Алишер Навоий — Оразинг хуршиду оғзинг заррадин тимсол эрур
Алишер Навоий — Оразингдур офтоби оламородин ғараз
Алишер Навоий — Оразу холингни бир дам кўрмасам, эй дилрабо
Алишер Навоий — Ошиқ ўлдум панд берманг, чорам асбобим тузинг
Алишер Навоий — Ошиқ ўлдум, билмадим, ёр ўзгаларга ёр эмиш
Алишер Навоий — Ошкоро юз тугон гарчи тани зоримда бор
Алишер Навоий — Ошно ёрим яна бегоналиғ фан қилдило
Алишер Навоий — Оташин гул гарчи зийнатдур жаҳон бўстониға
Алишер Навоий — Ой юзунг кўзгуву атрофини тутқон занг хат
Алишер Навоий — Париваши, дедилар, пардаи ҳижобдадур
Алишер Навоий — Парийвашим қора бўркинки, бир ён эгри қилибдур
Алишер Навоий — Парийзодеки, мушкин зулфи жоним мустаманд этмиш
Алишер Навоий — Пили гавҳаркашдурур ҳар ён саҳоби пилранг
Алишер Навоий — Қачон мактабда ул моҳи муаддаб
Алишер Навоий — Қачонким боданўшум май ичарга изтироб айлар
Алишер Навоий — Қад эрмаски, сарви хиромон эрур бу
Алишер Навоий — Қаро кўзум, келу мардумлуғ эмди фан қилғил (1)
Алишер Навоий — Қаро кўзум, келу мардумлуғ эмди фан қилғил (2)
Алишер Навоий — Қаро кўзум, келу мардумлуғ эмди фан қилғил (3)
Алишер Навоий — Қатъ қилғунча риё дашти аро юз минг олонг
Алишер Навоий — Қайд айларга жунун аҳлини бор ул икки соч
Алишер Навоий — Қаён қилса ҳаво ул турфа қуш уйқум олур қайғу
Алишер Навоий — Қайси бир кўкнинг юзингдек меҳри олам тоби бор
Алишер Навоий — Қайси тўби жилваси сарви хиромонингча бор
Алишер Навоий — Қилди айшим субҳини ул шўх лаъби тийра тун
Алишер Навоий — Қилди душман раҳм баским, қилди жавр изҳор дўст
Алишер Навоий — Қилғали азми сафар улким манга дилхоҳдур
Алишер Навоий — Қилғали кийган либосин ул бути зебо бинафш
Алишер Навоий — Қилғали май била гулгун юзин ул нўшин лаб
Алишер Навоий — Қилған эрмиш нотавон сарвиравонимни мараз
Алишер Навоий — Қилғай ул оразни кўрмакдин мени ҳайронни забт
Алишер Навоий — Қилмади жонимни ҳижрон бандидин даврон халос
Алишер Навоий — Қилмади васл ичра бедод узра бедодинг сенинг
Алишер Навоий — Қилмон ул бебок кескан наълни ўпмак ҳавас
Алишер Навоий — Қилса кўксум чок тиғи заҳрпарварди анинг
Алишер Навоий — Қилур пайконларинг кўнглум ўтин тез
Алишер Навоий — Қўп, эй боди сабо, жонон сари эс
Алишер Навоий — Қўйди юз шоми ажал зулфин паришон айлагач
Алишер Навоий — Қўзғади оҳим сўнгак бирла тани ғамнокни
Алишер Навоий — Қочинг ўл кўздин ангаким ул лаби хандон керак
Алишер Навоий — Қолибмен заъфин баским ул ой отти манга новак
Алишер Навоий — Қомату рафторинг ул мундин, бу андин хўб эмиш
Алишер Навоий — Қон ютиб умри жаҳон аҳлида бир ёр истадим
Алишер Навоий — Қонима ҳар дам кўзгунгнинг ўзгача ангизи бор
Алишер Навоий — Қоши ёсинму дейин, кўзи қаросинму дейин
Алишер Навоий — Қошининг ёни чекилмиш зулфи чавгониғача
Алишер Навоий — Қошу юзунгни мунажжим чунки кўрди бениқоб
Алишер Навоий — Қосидеким еткурур кўнглумга жонондин хабар
Алишер Навоий — Қосидо, оллинда аҳволи харобимни дегил
Алишер Навоий — Раҳм этиб, эй дўстлар, мажруҳ кўксумни ёринг
Алишер Навоий — Рангсиз холинг жамолинг хонида, эй сиймбар
Алишер Навоий — Рақиб келмаги ул нўши лаб санам бирла
Алишер Навоий — Рақиб ул навъ эрур жононға махсус
Алишер Навоий — Ришта диққатдур каломингда дури шаҳвор лафз
Алишер Навоий — Рўза бўлдию манга ичмак-емак кам бўлмади
Алишер Навоий — Рўзада лаб ташналиғдин қилди заъф ул моҳрў
Алишер Навоий — Рози эрмасмен, кўнгул чокини пайванд этсангиз
Алишер Навоий — Сабзаи хат оразинг боғини хазро айламиш
Алишер Навоий — Саҳар ховар шаҳи чарх узраким, хайлу хашам чекти
Алишер Навоий — Саҳоб эрмаски, кукраб тоғ уза ҳар сари айланмиш
Алишер Навоий — Саманди ноз уза ул чобуки балоға боқинг
Алишер Навоий — Санга не ғам мен кеби мажнуни шайдодин йироқ
Алишер Навоий — Сариғ коғазмудурким сўзи ҳажрим айладим таҳрир
Алишер Навоий — Сарсари оҳимдин ул ой фурқатида ғам туни
Алишер Навоий — Сарв қадлар агар биру гар юз
Алишер Навоий — Сарв уза гул бутмаса, қад узра рухсори недур
Алишер Навоий — Сарв янглиғ жилва қилсанг ноз ила, эй сарвноз
Алишер Навоий — Саводи холи анинг лаъли руҳпарвар аро
Алишер Навоий — Саводи холи анинг хатти мушкбор ичра
Алишер Навоий — Сайл ун чектию савдо менда бепоён ҳануз
Алишер Навоий — Сайлларким тўкар кўзум ёши
Алишер Навоий — Сели ашким бирла тутмиш жумлайи оламни су
Алишер Навоий — Сенинг ҳуснунг мени ишқим ажойиб унс тутмишлар
Алишер Навоий — Септи тун мушкига сийми судадин кофур қиш
Алишер Навоий — Шабистонимда жом ичра юзунг акси чароғ ўлмиш
Алишер Навоий — Шаҳр бир ой фурқатиднн байт-ул-аҳзондур манга
Алишер Навоий — Шўх ики ғизолингни ноз уйқусидин уйғот
Алишер Навоий — Шоми ҳажрим кўрдунг, аммо зулм таркин тутмадинг
Алишер Навоий — Шоми ҳижрон субҳидек бағримнн чок этти сипеҳр
Алишер Навоий — Шоми ҳижроним аро жисми чу нолим чирмашур
Алишер Навоий — Шоми ҳижронимға, эй гардун, саҳар пайдо эмас
Алишер Навоий — Шомким тун пардасинда айлади ихфо қуёш
Алишер Навоий — Шуълаи рухсорига кўнглум қуши айланадур
Алишер Навоий — Синса кўнглумда ўқунг суртуб исиғ қондин анга
Алишер Навоий — Сипеҳр боғин нужум варди чу қилди ул навъким Хаварнақ
Алишер Навоий — Ситам эрмас эдиким, айладинг кўнглумни юз парканд
Алишер Навоий — Сийм агар жон нақдидур айларда ҳар миқдор харж
Алишер Навоий — Сўз адосиндадур ул кони малоҳат лаффо
Алишер Навоий — Сўз демай икки шакардек лабиким банд ўлмиш
Алишер Навоий — Сочинг ранги анбармудур, мушки Чинму
Алишер Навоий — Сочингки ҳар тараф айирди бир муанбар шох
Алишер Навоий — Соҳиредур ул кўз, аммо холи ҳинду остида
Алишер Навоий — Солса партав том уза чиққанда рухсори очуқ
Алишер Навоий — Соқиё мен ютмаған хуноби ҳижрон қолдиму
Алишер Навоий — Соқиё, ҳижрон тунидур, бода тут
Алишер Навоий — Сориғ оғриқ бўлдум, эй соқий, хазони ҳажр аро
Алишер Навоий — Совуғ оҳимдин ўлсанг бетаҳаммул кўзга келтур юз
Алишер Навоий — Субҳи давлат юзунг, эй тавсани гардун санга ашҳаб
Алишер Навоий — Суд қилмас этагингни илигимдин чекмак
Алишер Навоий — Сунбулин Лайли очибтур — ел абиросо эмас
Алишер Навоий — Сувратингдур уйла кўнглум байтул-еҳсонида нақш
Алишер Навоий — Тан қора туфроғ ўлуб, оҳ ўти охир бўлмади
Алишер Навоий — Танға тошу қўлға тиш захмики солди телбалик
Алишер Навоий — Танимдур ҳалқаи зулфида не янглиғ дард қофинда
Алишер Навоий — Телба кўнглумга хирад аҳли маоши қайдадур
Алишер Навоий — Тиғ тортиб чу келур қатлима жонон ўтру
Алишер Навоий — Тиғи ишқингдин кўнгул ҳар ён оғиздек бўлди чок
Алишер Навоий — Тиғи заҳр олудидин жнсмимда сар-тосар яро
Алишер Навоий — Тиғидин захм едим, еткач ул ой қошинда
Алишер Навоий — Тикмагаймен тиғи захмин ўлсам ул озор ила
Алишер Навоий — Тийра ҳажр айёмида билмонки, жонон қайдадур
Алишер Навоий — Тийрадур уйлаким, ёруғлуғ анга қўймас юз
Алишер Навоий — Тийралик хаттинг саводидин лаби хандон уза
Алишер Навоий — То паришон қошларннг ошуфтаҳол этмиш мени
Алишер Навоий — Тўрт ранги мухталифдин хуллаким жонон кияр
Алишер Навоий — Тонг саҳоби уйғатур уйқулуғ элни су била
Алишер Навоий — Тонгға солма ваъдаи васлингни боре бу кеча
Алишер Навоий — Топмадим аҳли замон ичра бир андоқ ҳамдаме
Алишер Навоий — Топмиш ул юз қатра-қатра хўйдин ўзга обу тоб
Алишер Навоий — Торттим ранжи хумор айлаб майи аҳмар тамаъ
Алишер Навоий — Тошларким, ул парий пайкар бу Мажнунға отиб
Алишер Навоий — Тун оқшом келди кулбам сари ул гулруҳ шитоб айлаб
Алишер Навоий — Турра марғулин очиб рухсори маҳ сиймоға соч
Алишер Навоий — Тушта сарву гулдин ислаб бирни, қучтум бирини
Алишер Навоий — Тушумға кирди жаннат ичра хуру тўбию кавсар
Алишер Навоий — Тузмагай эрди қазо бу жисми вайронимни кош
Алишер Навоий — Ул гулеким, базмида зоғу заған нилғай хуруш
Алишер Навоий — Ул малоҳат ганжи ҳажрида бузур маскан манга
Алишер Навоий — Ул мени сурмакка ҳар дам ханжари ҳижрон чекиб
Алишер Навоий — Ул не раъно қомату рухсори фаррухфолдур
Алишер Навоий — Ул ой бу телба била ёрму экин, оё
Алишер Навоий — Ул ой гар айни усрукликтин уйқу майлиға ётмиш
Алишер Навоий — Ул пари бу телба бирла ошно бўлса не тонг
Алишер Навоий — Ул париваш одамивашлиғлар айлаб қилди хаш
Алишер Навоий — Ул парий кўнглум қушин сайд этти, зулфин дом этиб
Алишер Навоий — Ул парий кўйида мен девонани банд айлангиз
Алишер Навоий — Ул парий пайкарки ҳайрон бўлмиш инсу жон анга
Алишер Навоий — Ул парийваш муддаиға меҳрибондур, бизга йўқ
Алишер Навоий — Ул қуёштин айру ўртанган ичимда қайғудур
Алишер Навоий — Ул қуёштин топти бу ақшом бизинг кошона шамъ
Алишер Навоий — Ул сариғ тўнлуқ эрур турғанда таъзимимға тик
Алишер Навоий — Ул саводи хатмудур ё сабзаи жаннатмудур
Алишер Навоий — Ул юз атрофи малиҳу лаъли хандонида туз
Алишер Навоий — Ул зақанни упаю гулгунадин наззора қил
Алишер Навоий — Улки юз меҳнатқа жоним, ишқидин помол эрур
Алишер Навоий — Улки, онсиз хаста кўнглумнинг юз оҳу войи бор
Алишер Навоий — Ваъда айлаб васл жисми нотавоним ўртама
Алишер Навоий — Вафо кўз тутқан андин ҳушдин бегонае бўлғай
Алишер Навоий — Вафодин чекса бош ул сарви маҳваш
Алишер Навоий — Ваҳ, не ҳол ўлғайки, келгач ул бути зебо манга
Алишер Навоий — Ваҳки ҳажринг ўти жисми нотавоним ўртади
Алишер Навоий — Ваҳки, бир ғойиб хаёлидин паришонмен, басе
Алишер Навоий — Ваҳки, ҳам ҳушумни афзун қилмади афсуну панд
Алишер Навоий — Ваҳки, ҳижрон шарбатидин бизга бўлди ком талх
Алишер Навоий — Ваҳки, лаълинг қилди бағрим таҳ-батаҳ қон оқибат (2)
Алишер Навоий — Ваҳки, лаълинг қилди бағрим таҳ-батаҳ қон оқибат
Алишер Навоий — Ваҳки, мен бедилға не ул номусулмондин хабар
Алишер Навоий — Ваҳки, ўтлуқ чеҳра очиб хонумоним ўртадинг
Алишер Навоий — Ваҳки, савдо даштида қилди мени девона ҳажр
Алишер Навоий — Ваҳки, савдодур димоғимда, паришонлиғ доғи
Алишер Навоий — Ваҳки, умрум барча зоеъ бўлди эл коми била
Алишер Навоий — Ваҳки, золим ишқ жонимға яна бедод этар
Алишер Навоий — Васл умидидин бошимға ёрни келтурдунгуз
Алишер Навоий — Васлдин, ваҳким, дамо-дам элга жоми нўши баҳр
Алишер Навоий — Васлидин чун мултафит кўпроқ бўлур фурқатда ёр
Алишер Навоий — Васлидин новмид экан чоғда фироқи куйдурур
Алишер Навоий — Васлинга кечрак етишсам, лутф этиб узрумға боқ
Алишер Навоий — Вўсма бирла қошин ул маҳвашки рангин айламиш
Алишер Навоий — Халқ меҳрига яна, ё раб, мени зор айлама
Алишер Навоий — Ханжаринг жонмға етти кўкрагимга санчилиб
Алишер Навоий — Хаста кўнглум азм этар ул сариким, жонон борур
Алишер Навоий — Хастадур жоним менинг, то борди жононим менинг
Алишер Навоий — Хатти то бош чекти, кўнглин май била хушҳол этар
Алишер Навоий — Хазон фаслида ул ой жисму рухсоримни кўрган чоғ
Алишер Навоий — Хилъатин то айламиш жонон қизил, сариғ, яшил
Алишер Навоий — Хилъатинму қилди ул гулрўи сийминбар бинафш
Алишер Навоий — Хилвате топиб, сени жисмим аро жон айласам
Алишер Навоий — Хирмани рухсорига солмиш майн гулнори ўт
Алишер Навоий — Хўблар минг бўлсалар мен хастаға бир ёр бас
Алишер Навоий — Хўблар тиғи етишмастин бурун бу зор ўлар
Алишер Навоий — Холу хаттидинки, ҳар бирининг бир ўзга ҳоли бор
Алишер Навоий — Хонақаҳда ҳалқайи зикр ичра ғавғо қилди шайх
Алишер Навоий — Хони васлингдин агар бўлмас муяссар бир емак
Алишер Навоий — Хунфишон кўзни юбон оқ этти ашким касрати
Алишер Навоий — Хуш чун май базми ичра дилситонимдин кетар
Алишер Навоий — Хуштурур гулгун қадаҳ давринда гулбарги тари
Алишер Навоий — Яна бу оқшом бузуғ кўнглум, басе, бадҳолдур
Алишер Навоий — Яна фироқида ҳар кун эрур манга юз йил
Алишер Навоий — Яна ишқ ўтин хаста жонимға урдунг
Алишер Навоий — Яна сенсизин мунисим ғам бўлуптур
Алишер Навоий — Яна шуълалиқ кўнгулнн ғаминг этти пора-пора
Алишер Навоий — Яна солди ҳажр ҳам тан, ҳам кўнгул, ҳам жонға ўт
Алишер Навоий — Яна зулфунг бузуғлиқ солди кўнглум хонумонинда
Алишер Навоий — Яшил тўн бирла олтун тугмалардин зебу фар анда
Алишер Навоий — Ер тутар кўнглумда гардундин жудо бўлған бало
Алишер Навоий — Етилмиш, оллоҳ-оллоҳ, не қомат, ул қомат
Алишер Навоий — Йиғламоқ кам қилмади бу дийдаи гирёнда су
Алишер Навоий — Ё раб, ул ой ҳуснининг идрокин элга мубҳам эт
Алишер Навоий — Йўл эрур юз манзил ортуқ мендин ул қотилғача
Алишер Навоий — Йўқ даҳрда гарчи ёр сендек
Алишер Навоий — Йўқ манга юз йилда ул маҳвашқа бир сўз дерга ҳад
Алишер Навоий — Йўқ тамаъ ағёрдин, гар душман эрмас ёр, бас
Алишер Навоий — Йўқ вафо аҳлида бир зори паришон мен кеби
Алишер Навоий — Йўқки оҳимдин қилибдур тийра бу вайронни дуд
Алишер Навоий — Йўқки, ёмғурдин менинг ҳолимға даврон йиғлағай
Алишер Навоий — Йўқтур андуху малолат ўтиға хас мен кеби
Алишер Навоий — Ёқар ўлсанг итинг илгига ҳино қоним ила
Алишер Навоий — Ёр агар базми аро ғамгинларин шод айласа
Алишер Навоий — Ёр борған чоғда бормиш бедилин ўлтургали
Алишер Навоий — Ёр ҳажридин агар заъф эрди жисму жонима
Алишер Навоий — Ёр ҳолидин манга, ваҳким, хабар йўқтур бу кун
Алишер Навоий — Ёр келса, дўстлар, оханги рафтор айламанг
Алишер Навоий — Ёр оғиз очмасқа дардим сўрғали топтим сабаб
Алишер Навоий — Ёрдин айрилса қотилмоғлиғин билмас киши
Алишер Навоий — Ёрдин айру кўнгул мулкедурур султони йўқ
Алишер Навоий — Ёрдин айру май ичмак қиндурур балким оғу
Алишер Навоий — Ёрдин ҳеч ким менингдек зор-маҳжур бўлмасун
Алишер Навоий — Ёрдин яхши эмас айламаги ёр гила
Алишер Навоий — Ёрким ёғлиғ била кўксум ярасин боғламиш
Алишер Навоий — Юз сиҳр қилса кимгаки элликдин ўтти ёш
Алишер Навоий — Юз сўзумдин бирига бермас жавоб ул нўшлаб
Алишер Навоий — Юзи давринда қиронму зоҳир этмиш ул пари
Алишер Навоий — Юзу энгида мунча латофат бўлур эрмиш
Алишер Навоий — Юзунг баёзида ул холи мушкосо ҳинду
Алишер Навоий — Юзунг ҳажрида ким чекти фиғону зор мен янглиғ
Алишер Навоий — Юзунг ёнидаким, бош чекти ҳар ёндин муанбар хат
Алишер Навоий — Юзунгдек қамар йўқтур, қадингдек шажар йўқтур
Алишер Навоий — Юзунгни кўрдум эмди кўзларимни боғла, эй қотил
Алишер Навоий — Заъф, кўргилким, танимни элтибон айларга қут
Алишер Навоий — Заъфдин ингронғоним элнинг фиғони зорича
Алишер Навоий — Заъфлиқ жисмим қачон нозук белинга чирманур
Алишер Навоий — Заҳмима марҳам ёқиб, ғамгин кўнгул шод ўлмади
Алишер Навоий — Заиф жисмим аро бир-бирининг устига доғ
Алишер Навоий — Зулфиға ҳар ён гириҳ тушкан эрур бас турфа иш
Алишер Навоий — Зулфунг очилиб, орази дилжў била ўйнар
Алишер Навоий — Зулм тиғи қолмади гардун бошимға урмаған