Ўзбекистон ҳудудида ҳукмронлик қилган сулолалар ва ҳукмдорлар

Қадимги Хоразм давлати
(қадимги даврдан XIII аср ўрталаригача)
(сиёвушийлар, африғийлар, маъмунийлар, олтинтошулар, ануштегинийлар)

Қадимги хоразмшоҳлар (сиёвушийлар)
● Кайхусрав (тахминан мил. авв. 1200-1140)
● Саксафар (тахминан мил. авв. 519-517)
Фарасман (тахминан мил. авв. 329-320)
● Хусрав (тахминан мил. авв. 320)

Африғийлар (IV-Х асрлар)
Африғ (IV аср боши)
● Абу Абдуллоҳ Муҳаммад (?-995 йил, сулоланинг сўнгги вакили)

Маъмунийлар сулоласи (995-1017)
● Маъмун ибн Муҳаммад (995-997)
● Али ибн Маъмун (997-999)
● Маъмун ибн Маъмун (999-1017)

Олтинтошлар сулоласи (1017-1041)
● Олтинтош (1017-1032)
● Саид ибн Маъсуд (1032 -?)
● Исмоил Хандон (?- 1041)

Қадимги Бақтрия давлати (Ўрта Осиё)

Аҳамонийлар сулоласи (мил. авв. 530-329)

● Смердис (мил. авв. 530-522)
● Дадаршиш (мил. авв. 522-486)
● Ариамен (мил. авв. 486-480)
● Масист (мил. авв. 480-465)
● Артабон (мил. авв. 465-423)
● Бесс (мил. авв. 335-329)

Юнон-македонлар
● Александр Македонский (мил. авв. 329-323)

Салавкийлар ҳукмронлиги (мил. авв. 312-250)
● Антиох I (мил. авв. 293-260)

Юнонлар сулоласи (мил. авв. 250-130)
● Диодот I (мил. авв. 250-238)
● Диодот II (мил. авв. 238-212)
● Эвтидем (мил. авв. 212-199)
● Деметрий (мил. авв. 199-167)
● Эвкратит (мил.авв. 167-155)
● Гелеокл (мил. авв. 155-130)

Кушонлар (I-III асрлар)
● Кудзула Кадфиз (15-51)
● Вима Кадфиз (51-78)
● Канишка (78 -123)
● Васишка (123-127)
● Хувишка (127-159)
● Васудева I (159-193)
● Канишка III (193-222)
● Васудева II (222-244)

Хиёнийлар (таҳминан 470-590)
(Сирдарё бўйларидан Амударё ҳавзасигача бўлган ҳудуд)
● Грумбат …

Кидарийлар (420-456)
(Амударё ҳавзаси ва жануби-ғарбий Суғд)
● Кидар …

Эфталийлар (V асрнинг 2-ярми – VI асрнинг 60 йиллари)
● Вахшунвар …

Ашиналийлар (Турк хоқонлиги) (VI аср ўрталари – 657)
● Истеми (553-576)
● Қора Чурин (576-609)
● Таман (609-611)
● Шегуйхон (611-618)
● Тўнёбғухон (618-630)
● Сибирхон (630-631)
● Ирбис
● Бўлунёбғухон (631)
● Тўнг Алп Дулухон (631-634)
● Тўнгшад-Ишбара Тўлисшад (634-639)
● Элқутлуқшад Ирбисхон (639-640)
● Баҳодур-Ирбисёбғухон (640-641)
● Ирбис Шегуйхон (641-651)
● Ишбарахон (651-657)

Сомонийлар (875-999)

Нуҳ ибн Асад (819-842)
Аҳмад ибн Асад (842-864)
Наср I ибн Аҳмад (865-892)
Исмоил ибн Аҳмад (874-907)
Аҳмад ибн Исмоил (907-914)
Наср II ибн Аҳмад (914-943)
Нуҳ I ибн Наср (943-954)
Абдумалик ибн Нуҳ (954-961)
Мансур I ибн Нуҳ (961-976)
Нуҳ II ибн Мансур (976-997)
Мансур II ибн Нуҳ (997-999)
● Абдулмалик II ибн Нуҳ (999-1000)
● Исмоил ибн Нуҳ (1000-1005)

Қорахонийлар (927-1212)
Йирик вакиллари:
● Абдулкарим Сотуқ Буғрохон (859-955)
● Мусо ибн Абдулкарим (955-970)
● Ҳасан ибн Сулаймон (977-992)
● Аҳмад ибн Али Арслонхон (998-1017; ҳокимият амалда укаси Наср ибн Али қўлида бўлган)
● Мансур ибн Али (1017-26)
Иброҳим ибн Наср Тамғачхон (1040-70)
Арслонхон Муҳаммад ибн Сулаймон (1102-30)
● Усмон ибн Иброҳим (?-1212)

Ануштегинийлар, хоразмшоҳлар (1097-1231)
Қутбиддин Муҳаммад (1097-1128)
Отсиз (1128-1156)
Эл Арслон (1156-1172)
Султоншоҳ Маҳмуд (1172)
Такаш (1172-1200)
Муҳаммад (1200-1220)
Жалолиддин (1220-1231)

Темурийлар (1370-1500)
Амир Темур (1370-1405)
Халил Султон (1405-09)
Улуғбек (1409-49)
Абдуллатиф (1449-50)
Абдулло Мирзо (1450-51)
● Абу Саид ибн Султон Муҳаммад (1451-69)
Султон Аҳмад Мирзо (1469-94)
Султон Маҳмуд Мирзо (1494-98)
Султон Али Мирзо (1498-1500)

Шайбонийлар (1500-1601)
Шайбонийхон (1500-1510)
Кўчкунчихон (1510-1530)
Абу Саидхон (1530-1533)
Убайдуллахон (1533-1539)
Абдуллахон I (1539-1540)
Абдулазизхон; Бухорода (1540-1550)
Абдулатиф; Самарқандда (1540-1551)
Наврўз Аҳмадхон – Бароқхон (1551-1556)
Пирмуҳаммадхон (1556-1583)
Абдуллахон II (1583-1598)
Абдулмўминхон (1598-1599)
Пирмуҳаммадхон II (1599-1601)

Аштархонийлар (1601-1756)
Боқимуҳаммадхон (1601-1605)
Валимуҳаммадхон (1605-1611)
Имомқулихон (1611-1642)
Надрмуҳаммадхон (1642-1645)
Абдулазизхон (1645-1681)
Субҳонқулихон (1681-1702)
Убайдуллахон II (1702-1711)
Абулфайзхон (1711-1747)
Абдулмўминхон (1747-1751)
Убайдуллохон III (1751-1754)
● Шерғози (1754-1756)

Бухоро амирлиги (манғитлар сулоласи) (1756-1920)
Муҳаммад Раҳим (1756-1758)
Дониёлбий оталиқ (1758-1785)
Шоҳмурод (1785-1800)
Ҳайдар (1800-1826)
Насруллохон (1826-1860)
Музаффар (1860-1885)
Абдулаҳад (1885-1910)
Олимхон (1910-1920)

Хива хонлигида шайбонийлари сулоласи (1511-1570)
Элбарсхон (1511-1516)
● Султон Ҳожихон (1516)
● Ҳусайнқулихон (1516)
● Сўфиёнхон (1516-1522)
● Бужақахон (1522-1526)
Аванешхон (1526-1538)
Алихон (1538-1547)
● Ақатойхон (1547-1556)
● Юнусхон (1556-1557)
● Дўстхон (1557-1558)
Ҳожи Муҳаммадхон (1559-1602)
Араб Муҳаммадхон (1602-1621)
● Ҳабаш султон ва Элбарс султон (1621-1623)
Асфандиёрхон (1623-1643)
Абулғозихон (1644-1663)
Анушахон (1663-1687)
● Худойдодхон (1687-1688)
● Ўзбекхон-Арнакхон (1688-1690)
● Жўжи Султон (1694-1697)
● Валихон (1697-1699)
● Шоҳниёзхон (1699-1690)
● Шоҳбахтхон (1702-1703)
● Сайид Алихон (1703-1705)
● Мусахон (1705-1706)
● Ёдгорхон (1706-1713)
Шерғозихон (1714-1728)
Элбарсхон (1728-1739)
● Тоҳирхон (1739-1740)
● Абулхайрхон (7-8 кун)
● Нуралихон (1740-1742)
● Абулғозихон II (1742-1746)
Ғойибхон (1746-56)
● Қорабойхон (1756-1757)
● Темурғозихон (1757-1764)
● Худойдодхон (1764-1765)
● Шоҳғозихон (1766-1767)
● Абулғозихон III (6 ой)
● Нуралихон (1768)
● Жаҳонгирхон (бир йил)
● Булакайхон (1770)

Хива хонлигида қўнғиротлари сулоласи (1770-1920)
Муҳаммад Амин иноқ (1770-1790)
Аваз Муҳаммад иноқ (1790-1804)
Элтузархон (1804-06)
Муҳаммад Раҳимхон (1806-1825)
Оллоқулихон (1825-1842)
● Раҳимқулихон (1842-1845)
● Муҳаммад Аминхон (1845-1855)
● Абдуллахон (1855-1856)
● Қутлуғмуродхон (1856)
Саид Муҳаммадхон (1856-1864)
Муҳаммад Раҳимхон II (1864-1910)
Асфандиёрхон (1910-1918)
Саид Абдуллахон (1918-1920)

Қўқон хонлигида минглар сулоласи (1709-1863)
Шоҳрухбий (1709-1721)
Абдураҳимбий (1721-1733)
Абдулкаримбий (1733-1750)
Абдураҳмонбий (1750)
Эрдона (1751-1752; 1753-1762)
Бобобек (1752-1753)
Сулаймон (1762-1763)
Норбўта (1763-1798)
Олимхон (1798-1810)
Умархон (1810-1822)
Муҳаммад Алихон (1822-1842)
Шералихон (1842-1844)
Муродхон (1844)
Худоёрхон (1845-1858; 1862-1863; 1865-1875)
Маллахон (1858-1862)
Султон Саъидхон (1863)

Туркистон генерал-губернаторлиги (1867-1917)
● К. П. фон Кауфман (1867-1881)
● Г. А. Колпаковский (1881-1882)
● М. Г. Черняев (1882-1884)
● Н. О. Розенбах (1884-1888)
● А. Б. Вревский (1889-1898)
● С. М. Духовской (1898-1901)
● Н. А. Иванов (1901-1904)
● П. Н. Тевяшов (1904-1905)
● Д. И. Субботич (1905-1906)
● Н. И. Гродеков (1906-1908)
● П. И. Мишченко (1908-1909)
● А. Б. Самсонов (1909-1913)
● Флуг (1913-1915)
● Мартсон (1915-1916)
● А. Н. Куропаткин (1916-1917)

БХСР (Бухоро Халқ Совет Республикаси) (1920-1924)
А. Муҳитдинов (1920.09 – 1921.09) – Умумбухоро инқилобий қўмитаси раиси.
Ф. Хўжаев (1920.09 – 1924.10) – БХСР халқ нозирлар раиси.
У. Пўлатхўжаев (1921.09 – 1922.08) – БХСР МИК раиси.
П. Хўжаев (1922.08-1924.11)- БХСР МИК раиси.
● М. Аминов – БХСР МИК раиси.

ХХСР (Хоразм Халқ Совет Республикаси) (1920-1924)
● М. Султонмуродов (1920.02 – 1920.03) – Хоразм инқилобий қўмитасининг раиси.
П. Юсупов (1920.27.04 – 1921.06.03) – ХХСР халқ нозирлар раиси.
● Ж. Қўчқоров (1921.03 – 1921.05) – Хоразм инқилобий қўмитасининг раиси.
● М. Оллоберганов (1921.05 – 1921.09) – ХХСР МИК раиси.
● О. Муҳаммадраҳимов (1921.09 – 1921.11) – ХХСР МИК раиси.

Россия Муваққат ҳукумати таркибида Туркистон
● Н. Н. Шчепкин (1916. 07.04 – 1917. 01.11) – Россия Муваққат ҳукуматининг Туркистон комитетининг раиси.

Совет Россияси таркибида Туркистон (1917-1918)
● Ф. И. Колесов (1917-1918) – Туркистон ҲКС раиси.

ТАССР (Туркистон Автоном Совет Социалистик Республикаси) (1918-1924)

Туркистон АССР Марказий Ижроия Комитети (МИК) раислари
● П.А.Кобозев (1918-1919) – Туркистон МИК раиси.
● Ф. Солкин (1918. 30.04. ) – Туркистон МИК ҳамраиси.
● Вотинсев (1918-1919.19.01) – Туркистон МИК раиси.
● Козаков (1919.28.01 – 1920) – Туркистон МИК раиси.
Н. Тўрақулов (1919) – Туркистон МИК ҳамраиси.
Т. Рисқулов (1920.01 – 1920.07) – Туркистон МИК раиси.
А. Раҳимбоев (1920-1922) – Туркистон МИК раиси.
И. Хидиралиев (1922-1924) – Туркистон МИК раиси.

ЎзССР (Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси) (1925-1991)

Ўзбекистон Компартияси МКнинг 1-котиблари:
В. Иванов (1925-1927)
Н. Гикало (1929)
А. Икромов (1929-1937)
У. Юсупов (1937-1950)
А.Ниёзов (1950-1955)
Н. Муҳитдинов (1955-1957)
● С. Камолов (1957-1959)
Ш. Рашидов (1959-1983)
И.Усмонхўжаев (1983-1988)
Р. Нишонов (1988-1989)
И. Каримов (1989-1991)

Ўзбекистон Республикаси (1991 йил 1 сентябр).

Ўзбекистон Республикаси Президенти:
Ислом Абдуғаниевич Каримов