Ehtiyojlari uchun past kelmagan inson buyukdir. Lideri

Ehtiyojlari uchun past kelmagan inson buyukdir.
Lideri