Алишер Навоий. Ғаминг қаттиғлиғин қилсам ҳикоят (видео)

Ғаминг қаттиғлиғин қилсам ҳикоят, Эшитса тош анга айлар сироят. Кўнгул ғам жомидин чиқмоққа бўлди Бошоғлиғ новакинг шамъи ҳидоят. Не навъ оллингда шавқумни қилай шарҳ, Ки хуснунгдек анга йўқтур ниҳоят. Хаёлинг кўнглум ичра музтарибдур Ким, ул вайрона  иссиғдур  бағоят. Кўзунг қонимни давоми…

Алишер Навоий. Эй, латофат касбида ҳуснунга ҳожатманд гул (видео)

Эй, латофат касбида ҳуснунга ҳожатманд гул, Юз гулистон ичра йўқ юзунгға бир монанд гул. Хилъати хазро била ул қомату рухсор эрур Рост бир сарвеки, қилғайлар анга пайванд гул. Юзу ғамзангдин мужам қон ёш аро зояндадур, Йўқ ажаб, чун бор тиканга давоми…

Алишер Навоий. Юзунгни кўрдум, эмди кўзларимни боғла, эй қотил (видео)

Юзунгни кўрдум, эмди кўзларимни боғла, эй қотил, Ки ногаҳ бўлмағайлар ўзга юзни кўргали мойил. Китоб авроқидек бўлғай мусаттаҳ қолмайин даври Ғамим тошиға бўлса бир нафас тўқуз фалак ҳомил. Мени бедилнинг оҳин ўкмаким, оламни куйдурди, Ҳануз эрмас кўнгулнинг шуъласи бу ўт давоми…

Алишер Навоий. Навбаҳор айёми бўлмиш, мен диёру ёрсиз (видео)

Навбаҳор айёми бўлмиш, мен диёру ёрсиз, Булбул ўлғондек  хазон фасли гулу гулзорсиз. Гоҳ сарв узра, гаҳи гул узра булбул нағмасоз, Ваҳки, менмен гунгу лол ул сарви гулрухсорсиз. Тонг эмастур, гар диёру ёрсиз озурдамен, Ким эмас булбул гулу гулзорсиз озорсиз. Равза давоми…

Алишер Навоий. Хуштурур гулгун қадаҳ давринда гулбарги тари (видео)

Хуштурур гулгун қадаҳ давринда гулбарги тари, Хосса байрам аввали бўлғай дағи гул охири. Ҳар варақ бир номайи ишратдурур фаҳм айлагил, Тонг елидин абтар ўлмастин бурун гул дафтари. Ғунча худи бирла гул қолқониға етти шикаст, Бўлғали пайдо сариғ савсаннинг олтун шашпари. давоми…

Алишер Навоий. Сарв янглиғ жилва қилсанг ноз ила, эй сарвноз (видео)

Сарв янглиғ жилва қилсанг ноз ила, эй сарвиноз, Жонлар этгайлар аёғингға фидо аҳли ниёз. Танда ҳар наъл ичра бир тил шакли зоҳир айладим, Дайр учун жисмим ғами ишқингға юз тил бирла роз. Нури рухсоринг кўнгулни қилди су, ваҳ, кўрмадук Шамъ давоми…

Алишер Навоий. Кўрунур оташин лаълинг дилафрўз (видео)

Кўрунур оташин лаълинг дилафрўз, Магар оллида чектим оҳи жонсўз. Топилмас нур аро оламда хуршид, Кўрунгач ул жамоли оламафрўз. Висол айёми тонг йўқ очса рухсор Ки, доим очилур гул бўлса наврўз. Қуёш остида гардун сабз хинги — Кўрунмас, маҳвашим чун минса давоми…

Абдулла Орипов. Ажрим (видео)

АЖРИМ Дунёнинг ярмини сайр этди ўғлон, Келиб отасидан сўради ажрим: — Чин дўст тополмадим нега, отажон? Ота эса жим. Яна дунё кезди чарчамай ўғлон, Яна отасидан сўради ажрим: — Вафо тополмадим нега, отажон?! Ота ҳамон жим. — Нега саволимга бермайсиз давоми…


Мақолалар мундарижаси